Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
22-01-2015
Nr. 1/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

 

Advarsel mod svindel
Advokatsamfundet er i den forløbne uge blevet gjort opmærksom på, at en række advokater har modtaget en enslydende henvendelse fra en japansk klient, der påstår at have et større tilgodehavende hos COWI for køb og leasing af entreprenørmateriel. Der er imidlertid tale om et yderst professionelt falskneri af blandt andet kontrakter, korrespondance, e-mailadresser og paskopier og tilgodehavendet eksisterer således ikke. Den japanske klient er med stor sandsynlighed heller ikke den, de giver sig ud for at være.
Eftersom tyveri af privatpersoners og virksomheders identiteter desværre ses at være en stigende tendens, har COWI ønsket at dele sin erfaring fra denne sag med Advokatsamfundet for at hjælpe andre virksomheder og advokater, der måtte blive udsat for tilsvarende forsøg på svindel. Advokatsamfundet anbefaler, at der i lignende sager foretages et grundigt check af såvel den udenlandske klient som den påståede fordring, inden den søges inddrevet.
Bed eventuelt om et honorarforskud, hvis der er tvivl om fordringens berettigelse. Herved kan såvel advokater som den virksomhed, som kravet rettes mod, forhåbentlig undgå at bruge unødig tid og omkostninger på disse svindelsager.

Sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet nærmer sig målsætningen
En foreløbig opgørelse af Advokatnævnets arbejde i 2014 viser en klar faldende tendens i sagsbehandlingstiden. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser truffet i 2014 udgør ifølge den foreløbige opgørelse ca. 8,5 måneder, mens sagsbehandlingstiden for de afgørelser, der er truffet i fjerde kvartal 2014 udgør 6,8 måneder.
Baggrunden for faldet i sagsbehandlingstiden er blandt andet, at antallet af verserende sager nu er nedbragt til et fornuftigt niveau, som muliggør en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. Endvidere er antallet af ældre ophobede sager, som gennem en længere periode har stået i vejen for en nedbringelse af sagsbehandlingstiden, faldet ganske betragteligt. Således var der med udgangen af 2012 ca. 460 verserende sager, som var mere end 12 måneder gamle, mens der ved udgangen af 2014 var under 50 sager, som er mere end 12 måneder gamle, hvoraf en del er sat i bero på grund af eksterne forhold.
Det er Advokatsamfundets forventning, at denne positive udvikling fortsætter i 2015, og at Advokatnævnet i fjerde kvartal 2015 vil have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid svarende til Nævnets målsætning på 6 måneder.
Husk, at du altid kan tjekke nye og tidligere afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

Advokatmødet 2015
På Advokatmødet 29. maj 2015 sætter Advokatsamfundet fokus på alt det, du ikke lærer på fagkurserne. Vi tager fat på de faglige og personlige valg, du træffer igennem karrieren, som har indflydelse på dit virke som advokat. 
Radioværten fra Mads og Monopolet, Mads Steffensen, guider os igennem en eftermiddag med diskussion, skarpe holdninger og provokerende indspark.
Vi inviterer til tre timer med tid til fordybelse, diskussion med kolleger og fokus på de dilemmaer, der knytter sig til arbejdsform, familieliv og økonomi.  Eftermiddagen vil gøre dig bedre i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som advokat og vil give dig stof til eftertanke og inspiration med tilbage på kontoret.
Eftermiddagens workshop tæller som efteruddannelse.
Tilmeld dig allerede nu på Advokatmødet.dk

Lovforslag droppet efter kritiske høringssvar
Socialminister Manu Sareen (R) har udsat et lovforslag, der skulle have afbureaukratiseret og givet kommunerne større handlefrihed efter servicelovens bestemmelser i hjælpen over for handikappede.
Det sker, efter at der er afgivet en række kritiske høringssvar til lovforslaget.
Advokatrådet har også afgivet et høringssvar og skriver blandt andet: “Lovforslaget angiver ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne – eller kommunerne. Umiddelbart vurderes samtlige tiltag i udkastet at have til hensigt at udviske kommunens pligt til at tage konkrete individuelle hensyn og sikre, at der i højere grad kan massesagsbehandles.”
Advokatrådet skriver desuden, at “Yderligere fremgår det af udkastet, at det ikke er blevet forhandlet med handikaporganisationerne. Advokatrådet undrer sig over dette, da det følger af handikapkonventionen, at regeringen er pligtig til at inddrage dem.”
Ministeren slår fast, at et ændret lovforslag ikke vil kunne nå at blive fremsat i denne politiske samling.
Læs Advokatrådets høringssvar her

Skatteudvalgets formand til Landsskatteretten
I en pressemeddelelse oplyser Skatteankestyrelsen, at de med ansættelsen af Poul Bostrup henter en af de førende kapaciteter inden for skatteret til området.  
“Poul Bostrup kommer til os med en faglig tyngde, som jeg er sikker på, kommer hele organisationen til gavn”, siger Anette Hummelshøj, direktør i Skatteankestyrelsen.
Poul Bostrup har ført en lang række sager ved skatteankenævn, Landsskatteret, landsretterne og Højesteret, hvoraf mange har været principielle, og har bistået skatteydere i en lang række sager ved Landsskatteretten om syn og skøn.
Poul Bostrup har i en længere årrække været medlem af Advokatrådets Skatteudvalg og har siden 2009 været formand for udvalget.        
Næstformand, advokat Svend Erik Holm vil fungere som formand for Advokatrådets Skatteudvalg, indtil det ordinære advokatmøde bliver afholdt 29. maj 2015.

Ny aftale skal skabe transparens
Efter 78 år har Kammeradvokatens kontrakt med staten fået et serviceeftersyn, og der ligger nu en ny aftale, som gør priser og opgaver tilgængelige for alle.
Aftalen fra 1936 er sendt på pension og erstattet af en ny, som trådte i kraft 1. januar 2015. Den bygger på, at staten skal være markedskonform og dermed fungere som en anden privat virksomhed.
“Hvor princippet i aftalen tidligere byggede på ‘gynger og karruseller’, hvor staten eksempelvis kom til at betale mindre for en lille sag og mere for en større, så har ønsket til denne aftale været, at der er fuldstændig gennemsigtighed”, siger Tomas Ilsøe Andersen, som er managing partner hos Kammeradvokaten.
Læs mere om den ny aftale i Advokaten, der udkommer 28. januar.

EU-rettens beskyttelse af overvægtige på arbejdsmarkedet
En af hovedkomponenterne i EU-lovgivningen om bekæmpelse af diskrimination er beskæftigelsesdirektivet, der fastlægger en generel ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, handikap, alder eller seksuel orientering. 
EU-Domstolen har i den længe ventede Kaltoft-dom slået fast, at der ikke efter EU-retten gælder et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Men fedme kan konkret udgøre et handikap, der ikke må diskrimineres mod. Er det godt eller skidt for de berørte? 
Det ser advokaterne Rass Holdgaard og Anne Kjær fra Kammeradvokaten nærmere på i en artikel, hvor de belyser hele Kaltoft-sagen.
Læs mere i Advokaten, der udkommer 28. januar.

 

Det sker ved domstolene

 

Nye retningslinjer for digital kommunikation
Kravet om, at processkrifter skal sendes med original underskrift til domstolene, er ophævet med virkning fra 1. januar 2015. Det betyder, at en stor del af de dokumenter, som man tidligere skulle sende til retterne med posten, nu kan sendes via e-mail – med mindre retten konkret stiller krav om original underskrift.
Vejledningen kan findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside

Derfor udsættes straffesager
Sygdom, manglende forkyndelse eller tiltalte og vidner, der ikke dukker op til et retsmøde. Det er de tre hyppigste grunde til, at et retsmøde i en straffesag bliver udsat til senere. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Domstole.
Der er rigtig mange brikker, der skal falde på plads, for at en straffesag gennemføres i retten som planlagt. Derfor er der også mange forskellige grunde til, at et retsmøde i en straffesag bliver aflyst og udsat til et senere tidspunkt. Det viser tallene fra en ny undersøgelse, som by- og landsretter har gennemført om årsager til forsinkede straffesager.
Undersøgelsen er baseret på 1.415 udsatte eller omberammede straffesager ved by- og landsretter i en periode på fem uger i efteråret 2014. Den viser, at sygdom og andet lovligt forfald er den hyppigste årsag til udsættelse – nemlig ca. 19 procent af de aflyste retsmøder. Næsten lige så mange sager bliver udsat på grund af manglende forkyndelse – den officielle besked til den tiltalte eller et vidne om, at vedkommende skal møde op i retten. Ca.15 procent af straffesager blev forsinket, fordi den tiltalte eller vidner ikke dukkede op til det retsmøde, de var indkaldt til. Lovligt forfald, manglende forkyndelse og udeblivelser er dermed de hyppigste årsager til forsinkelse af straffesager.
Læs mere om undersøgelsen her

Mediationsdag for erhvervslivet
Sø- og Handelsretten og Voldgiftsinstituttet afholder 20. maj 2015 som noget nyt Erhvervslivets Mediationsdag. Arrangementet henvender sig til virksomhedsledere, jurister og andre med ansvar for tvistløsning i virksomheder og organisationer, samt mediatorer, advokater og andre med interesse for mediation og retsmægling i erhvervssager.
Erfarne praktikere fra ind- og udland vil sætte fokus på brug af mediation og retsmægling i erhvervssager.
På programmet vil der blandt andet være eksempler på tvistløsningspolitik hos danske virksomheder, cases der viser værdien af tvistløsning, ligesom der vil være fokus på de praktiske aspekter.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og få mere information på voldgiftsinstituttet.dk

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær