Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
17-06-2014
Nr. 6/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Strukturudvalgets rapport
Rapporten fra Strukturudvalget, som blev nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater sidste år, er netop blevet offentliggjort. Både rapporten og det meget fyldige bilagsmateriale er gjort tilgængeligt for alle, der måtte ønske at dykke nærmere ned i de emner, der er belyst og behandlet.
-Jeg har store forhåbninger til, at rapportens anbefalinger kan strukturere ikke blot Advokatrådets strategiske arbejde, men også samarbejdet med Danske Advokater og de øvrige frivillige foreninger, siger Søren Jenstrup, formand for Advokatrådet.
-Nedsættelsen af et fast samarbejdsudvalg, der vil få mulighed for at arbejde sig systematisk gennem anbefalingerne for at formidle organisationernes synspunkter begge veje, vil utvivlsomt gøre det mere klart, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan engagere vores ressourcer i virket til gavn for såvel retssamfund som advokatsamfund, siger Søren Jenstrup. Han takker udvalget for engagement og målrettet fokusering på at skabe et håndgribeligt praktisk fundament for det fremadrettede samarbejde, som skaber mulighed for, at alle advokater opnår indsigt i og forståelse for organisationernes særlige opgaver og samspillet mellem dem.
“I den forbindelse vil jeg særligt fremhæve, at den allervigtigste ressource er os selv. Lad jer derfor inspirere af materialet til at tage ordet og til at indgå i udvalgsarbejde, råds- og nævnsarbejde. Der er brug for alle som lægger vægt på denne dimension af at være advokat.”
“En del af forståelsen af opgavernes indhold og relevans hænger uløseligt sammen med økonomi. Advokatrådet skærper derfor praksis med at give detaljeret indsigt i organisationens økonomi, herunder ikke mindst den økonomiske sammenhæng mellem de årlige bidrag og varetagelsen af Advokatsamfundets opgaver.”
Læs Strukturudvalgets rapport.
Læs mere om Advokatrådets økonomi i det kommende nummer af Advokaten.

Advokaterne på Folkemødet
Der var fuldt hus i teltet på Kæmpestranden i Allinge i de fire dage, hvor Advokatrådet havde slået teltdørene op for at byde inden for til processpil, advokatvagt og masser af debat om retssikkerhed.
Folkedomstolen er blevet en fast institution på Folkemødet, og langt over 100 besøgende stod både i og uden for teltet for at overvære processpillet, hvor Folketingets Retsudvalg og publikum i år skulle tage stilling til en sag, hvor en ung fyr var tiltalt for hjemmerøveri.
Der var også kø til Advokatvagten og den særlige Skatteadvokatvagt i samtlige fire dage. Flere havde forberedt sig grundigt og medbragt dokumenter til deres sager, breve fra styrelser og en enkelt kom med en stor stak papirer i sin frustration over ikke at forstå sin sag. I løbet af en time var frustrationen vendt til stor glæde over, at hun ikke skyldte et sekscifret beløb – som hun havde troet.
Advokatrådet havde arrangeret både processpil og debatter i samarbejde med Danmarks Domstole, Dommerforeningen, Menneskeretsorganisationen Levende Menneskerettigheder m.fl.
Læs mere i det kommende nummer af Advokaten.

Flere fejl i skatteforvaltningsloven
Advokatrådets Skatteudvalg har konstateret endnu et utilsigtet problem i skatteforvaltningsloven, og har i en henvendelse til skatteminister Morten Østergaard (R) gjort opmærksom på problemet, og foreslået en lovændring.
Hovedreglen efter skatteforvaltningsloven er, at staten yder omkostningsgodtgørelse med 50 procent, når en borger vælger at indbringe en afgørelse fra Landsskatteretten for domstolene. I sager, der indbringes af Skatteministeriet, ydes der dog omkostningsgodtgørelse med 100 procent. Det er begrundet i, at det er urimeligt, at borgerne skal have udgifter i en sådan sag uanset udfaldet.
I forbindelse med ændringen af klagestrukturen på skatteområdet i 2013, har Skatteministeriet nu mulighed for at indbringe afgørelser for domstolene fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Der er imidlertid ikke sket en konsekvensændring af reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at princippet om, at borgeren får fuld dækning af omkostninger, hvis Skatteministeriet går videre til domstolene med en sag, ikke gælder, hvis det er en afgørelse fra ankenævnene, der indbringes.
- Jeg tror, det er endnu en smutter i lovgivningsarbejdet, for det kan jo ikke være rigtigt, at der er forskel på den hjælp, staten giver borgerne – alt efter hvor deres klager nu tilfældigvis bliver behandlet, siger formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup.
I sin henvendelse til skatteministeren henviser han desuden til et svar fra ministeren i et brev fra februar 2014, hvor han lover, at der senest i starten af næste folketingsår vil blive fremsat et forslag til ændring af skatteforvaltningsloven. Herved vil et utilsigtet problem, der er opstået ved loven om den nye klagestruktur være afhjulpet, hvilket er meget tilfredsstillende, skriver formanden.
I dagbladet Politiken giver han udtryk for sin kritik over for myndighedernes mulighed for at anke disse sager til domstolene:
- Landsskatteretten er den øverste administrative myndighed, når det gælder skattesager. Hvorfor i al verden skal deres afgørelser prøves i en ny runde ved domstolene? Landsskatteretten har jo et uomtvisteligt speciale i skattesager, det har de almindelige domstole ikke. Her er det generalister, der skal afgøre sagen. Det giver ingen menig, at myndighederne på den måde får en ekstra mulighed for at tryne borgerne, siger Poul Bostrup.

Advokatnævnet: Hvidvask – husk at indhente legitimation fra klienten
Advokatnævnet har afsagt kendelse i en disciplinærsag, som udspringer af et tilsynsbesøg fra Advokatrådets Sekretariat.
Det ene forhold vedrørte hvidvaskloven, som kræver, at en advokat i visse sager skal indhente legitimation fra klienterne. Ved stikprøver blandt advokatens sager under det udkørende tilsyn viste det sig, at advokaten ikke havde indhentet legitimationsoplysninger.
Sagens øvrige forhold omhandlede advokaters pligter til at give forskellige oplysninger til klienterne. I den konkrete sag havde advokaten ikke givet hverken generelle oplysninger om sine forretningsbetingelser, forsikringsforhold mv., som han er forpligtet til at stille til rådighed for alle klienter, eller konkrete oplysninger, som i alle tilfælde skal gives til forbrugerklienter. Dette forhold blev også klart på baggrund af stikprøver. Nævnet pålagde advokaten en bøde på 20.000 kroner.
Læs mere om Advokatsamfundets tilsyn i det kommende nummer af Advokaten.

Strafferet: Anonymiser domme
Både forsvarere og anklagere skal anonymisere domme, inden de udleveres i forbindelse med procedurer. Det er Advokatrådets Strafferetsudvalg og bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater enige om, efter at de har drøftet en henvendelse fra Rigsadvokaturen.
Der er også enighed om, at anonymisering ikke bør omfatte den dømtes fødselsår, da det kan være relevant i forhold til strafudmålingen. Desuden bør Anklagemyndigheden i forbindelse med udsendelse af anklageskrifter i sager med flere tiltalte være opmærksom på, at cpr-numre bliver overstreget, sådan at de tiltalte ikke kan se hinandens cpr-numre.
Endelig bør utrykt retspraksis – både af forsvarer og anklager – afleveres før proceduren.
Yderligere oplysninger fås hos formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse og udvalgssekretær Rune B. B. Pedersen, sekretariatet, tlf. 33 96 97 36.

Analyse af årsagerne til omberammelse og udsættelse af straffesager
I et tværgående samarbejde mellem anklagemyndigheden, politiet, kriminalforsorgen og domstolene er det besluttet, at der skal gennemføres en landsdækkende analyse af årsagerne til, at visse straffesager ikke gennemføres som planlagt.
På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor relevante aktører – herunder Advokatrådets Strafferetsudvalg og Danske Advokater – er repræsenteret.
Senere på året vil der blive iværksat en analyse af årsagerne til omberammelse og udsættelse af straffesager. De indsamlede data skal anvendes til at definere konkrete initiativer, som kan sikre, at retsmøder og hovedforhandlinger i højere grad gennemføres som planlagt. Det er hensigten, at analysen kan anvendes både lokalt og centralt i arbejdet med at optimere og effektivisere behandlingen af straffesagerne, ligesom sammenligning af resultaterne forventes at kunne bidrage til at finde frem til ‘bedste praksis’ og udbredelse heraf.
Analysen er planlagt til at blive gennemført i alle by- og landsretter i september og oktober måned 2014 i uge 36-40.
Arbejdsgruppen definerer målepunkterne og udarbejder et skema, som anvendes til indsamlingen af data. Skemaet vil blive testet i Retten i Hjørring inden sommerferien.
Når den landsdækkende analyse er gennemført, vil arbejdsgruppen gennemgå de indsamlede data med henblik på at komme med forslag til tiltag. Arbejdsgruppen forventer, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af året.
Yderligere oplysninger fås hos formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse og udvalgssekretær Rune B. B. Pedersen, sekretariatet, tlf. 33 96 97 36.

Lovforslag om højere appelgrænse
Folketinget har 11. juni 2014 vedtaget justitsministerens lovforslag om højere appelgrænse mv. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2014.
Læs mere på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L178/index.htm#dok

 

Uddannelse

Trainee-program giver indblik i fransk ret
Igen i år arrangerer Paris Bar et trainee-program for unge fransktalende advokater, som har lyst til at få indblik i fransk ret. I 2013 var der 50 advokater fra 34 forskellige lande med i programmet.
Programmet løber af stablen i oktober på Ecole de Formation du Barreau og fortsætter i november med praktik i et advokatfirma. Deltagerne afholder selv udgifterne til opholdet. Ansøgningsfristen med CV og ansøgning på fransk er 30. juni.
Mere information hos alegrand@avocatparis.org

Jurastudiet rykker ind i advokatkontorerne i sommerferien
Kunne du tænke dig at vejlede en jurastuderende i sommerperioden? Det Juridiske Fakultet lancerer denne sommer en mulighed for, at jurastuderende på kandidatuddannelsen kombinerer studie og erhvervsarbejde ved advokatkontorer.
Den studerende får 10 ECTS ved at arbejde på et advokatkontor i fire til seks uger i sommerferien og skrive en afsluttende skriftlig opgave på ca. 15 sider med en tilknyttet ansvarlig advokat som vejleder fra advokatkontoret.
For advokatkontorerne er det en mulighed for at indgå i jurastudiet, lære fra sig og få en studerende, der forøger sit faglige udbytte af erhvervsarbejdet betydeligt og samtidig bliver bedre rustet til at starte som advokatfuldmægtig – måske netop i dit kontor.
Den studerende skal i minimum 15 timer om ugen beskæftige sig med et specifikt juridisk fagområde, som den studerende også skal skrive opgave i efter aftale med den advokat fra firmaet, der er ansvarlig for forløbet.
Det er et spørgsmål mellem advokatkontoret og den studerende, hvorvidt forløbet er lønnet, og om den studerende påtager sig arbejde i andre emner efter særskilt aftale med advokatkontoret. Man vil derfor i praksis kunne ansætte en studerende i 37 timer om ugen, hvoraf de 15 timer skal bruges på det juridiske område, der skrives opgave om.
Den advokat, der er ansvarlig for den studerendes forløb, har til opgave at:

  • bistå den studerende med at identificere en juridisk problemstilling, som skal danne grundlag for opgaven. Problemstillingen skal både være relevant i relation til det praktiske erhvervsarbejde og kunne give anledning til en mere teoretisk og videnskabelig juridisk problemstilling.
  • understøtte, at den studerende forstår både juraen samt de bagvedliggende problemstillinger, som den juridiske problemstilling belyser.
  • bedømme opgaven i samarbejde med lektor Laura Nielsen, intern vejleder under forløbet for Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Ordningen eksisterer foreløbig som et pilotprojekt – og forhåbningen er, at advokatstanden vil tage positivt imod det og tage imod nogle jurastuderende allerede denne sommer, således at vi sammen kan evaluere og fremadrettet få maksimalt udbytte af ordningen. 
Er du interesseret eller har spørgsmål, kan du skrive til Laura Nielsen: laura.nielsen@jur.ku.dk.

 

Det sker ved domstolene

Proceduretilladelser for landsretterne
Østre og Vestre Landsret har udarbejdet ny information vedrørende udstedelse og forlængelse af proceduretilladelser.
Det gælder blandt andet den dokumentation, der skal indsendes ved anmodning om proceduretilladelse og om mulighed for forlængelse.

Læs mere på Vestre Landsret/Østre Landsrets hjemmesider via www.domstol.dk

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær