Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
12-11-2013
Nr. 11/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Ekstraordinært tilsyn ved manglende overholdelse af regler for klientkonto
For at effektivisere behandlingen af sager vedrørende manglende overholdelse af klientkontoreglerne har Advokatrådet besluttet, at der fremover iværksættes et ekstraordinært tilsyn hos en advokat, der har overtrådt klientkontoreglerne, samtidig med at der sendes en sag vedrørende manglende klientkontoerklæring til Advokatnævnet.
De advokater, der ikke har indgivet klientkontoerklæring for 2012, og som derfor har en verserende sag i Advokatnævnet, vil således modtage orientering om et ekstraordinært tilsyn. Tilsynet vil blandt andet have fokus på forhold vedrørende klientkontoerklæringen og betroede midler generelt.

E-learning og efteruddannelse
Advokatrådets Uddannelsesudvalg inviterer til møde og dialog med udbydere og andre interessenter om erfaringerne med e-learning som efteruddannelse.
20. november 2013 fra kl. 14 -16 i Kronprinsessegade 28 sætter vi fokus på e-learning. Kom og vær med i dialogen om, hvordan e-learning bliver en del af efteruddannelsen.
Tilmeld dig på tla@advokatsamfundet.dk

Ændring i administration af bidrag ved advokaters flytning mellem advokatfirmaer
Det årlige bidrag til Advokatsamfundet betales forud i januar måned.  Hvis en advokat flytter firma i løbet af året, har Advokatsamfundet hidtil påtaget sig at kontakte det afgivende advokatfirma med henblik på at tilbagebetale den del af bidraget, der vedrører de resterende antal måneder af året. Derefter har Advokatsamfundet sendt en opkrævning til det modtagende firma for det samme antal måneder.
Som led i arbejdet med at forenkle og effektivisere administrationen, kan Advokatsamfundet ikke længere påtage sig at medvirke til fordelingen af bidraget. Det er således de involverede firmaer og advokaten selv, som skal afklare det økonomiske mellemværende, der måtte opstå som følge af, at advokaten flytter firma. Dette svarer i øvrigt til fremgangsmåden på advokatforsikrings-området.

Efteruddannelse – indberetning for 2. periode
Den 31. december 2013 udløber mange advokaters 2. efteruddannelsesperiode, og det bliver igen tid til at indberette. Forløbet bliver det samme som sædvanligt, hvor Advokatsamfundet i umiddelbar tilknytning til udløbet sender en mail om indberetningen med instruktioner og log-in oplysninger. Fristen for indberetningen bliver 31. marts 2014.
Et spørgsmål, som har påkaldt sig særlig stor interesse, er, om overførte lektioner fra første efteruddannelsesperiode skal fratrækkes eller medtages i indberetningen for den anden efteruddannelsesperiode. Overførte lektioner opfattes ikke som ‘indberettede’, da man ikke har ønsket at advokaten skulle være bundet af tilkendegivelsen om overførte lektioner, hvis for eksempel dokumentation ikke længere kan findes, eller hvis advokaten er blevet opmærksom på, at der er medregnet aktiviteter, som ikke opfylder bekendtgørelsens krav.
På den anden side er det heller ikke nogen betingelse for at overføre lektioner til indeværende periode, at dette blev gjort ved indberetningen i 2011. Er der således gennemført og indberettet 60 lektioner for 2008-2010, kan der overføres 6 lektioner til perioden 2011-2013, uanset om dette blev tilkendegivet ved den første indberetning.
Det betyder, at indberetningen for anden periode skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i 2011-2013.

Læs mere om indberetning af Advokatsamfundet.dk/advokatregulering/efteruddannelse

Sådan indberetter du efteruddannelse
Indberetningen for anden efteruddannelsesperiode vil derfor komme til at forløbe som følger:

 1. Meddelelse om indberetning: Primo januar udsender Advokatsamfundet mail til de advokater, der skal indberette for 2011-2013 senest 31. marts 2014. 
 2. Log-in oplysninger og NemID: Meddelelsen vil desuden indeholde brugernavn og adgangskode. Udover disse log-in oplysninger skal man ved selve indberetningen bruge sin NemID. 
 3. Indtastning af lektioner: Efter log-in vil det på siden ‘Indberetning’ fremgå hvor mange lektioner, der blev indberettet henholdsvis overført ved første indberetning. I felterne nedenfor (vedrørende perioden 1. januar 2011 – 31. december 2013), anføres det samlede antal lektioner advokaten vil indberette for hver kategori (forfatter, undervisning, kursusdeltagelse mv.) – altså både overførte lektioner og ny-optjente lektioner.Hvis det samlede antal er større end 54, vil systemet spørge, om advokaten ønsker at overføre lektioner til næste periode (2014-2016).
 4. Indberetningen: Indberetningen bliver først sendt til Advokatsamfundet, når advokaten klikker på ‘Indsend’ og på den følgende side underskriver med NemID. Der kan forinden indtastes to mailadresser (for eksempel advokatens egen mailadresse og HR-afdelingens), hvortil der sendes en automatisk genereret kvittering.

Husk at dokumentation for efteruddannelsen skal opbevares længe og op til ni år, hvis advokaten overfører lektioner.
Bemærk, at det er advokatens eget ansvar at sørge for, at de oplysninger som Advokatsamfundet modtager, er korrekte.

Advarsel mod udenlandske checks
Advokatsamfundet er på bagrund af konkrete svindelsager især hos advokater blevet opmærksomme på, at der skal udvises stor forsigtighed ved modtagelse af udenlandske checks.
I øjeblikket modtager bankerne checks, som viser sig at være falske ved clearing.
Den falske check indsættes typisk på en klientkonto og opfølges hurtigt herefter af en anmodning om at få overført en del af beløbet til en konto i en udenlandsk bank.
Når clearingen af checken er gennemført, viser det sig, at checken er falsk og beløbet, der er sendt til udlandet, er tabt.
Undgå derfor så vidt muligt udenlandske checks – bed om en bankoverførsel i stedet for.

Job i Advokatsamfundet – Juridisk Konsulent med flair for retspolitik
Brænder du for at arbejde i krydsfeltet mellem jura og retspolitik? Så er det måske dig, der er vores kommende kollega i Advokatsamfundets juridiske afdeling.
Din primære arbejdsopgave vil være rollen som udvalgssekretær for to af Advokatrådets faste udvalg: Skatteudvalget og Procesretsudvalget. Funktionen som udvalgssekretær omfatter blandt andet lovforberedende arbejde (høringssager), projektarbejde, hvor du får mulighed for i samråd med udvalget at initiere og gennemføre projekter på de to fagområder, samt almindelig udvalgsbetjening. Hovedvægten vil være på national ret, men der vil også være mulighed for at beskæftige sig med internationale vinkler inden for de forskellige områder.

Læs hele jobbeskrivelsen og søg jobbet her.

Tidligere medlem af Advokatrådet, advokat Pernille Backhausen udpeget som medlem af Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Tilsynet er oprettet i henhold til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og har fået følgende sammensætning:

 • Landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand for tilsynet).
 • Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater.
 • Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet.
 • Direktør Adam Wolf, Danske Regioner.
 • Direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst.

Medlemmerne er udpeget efter forhandling med forsvarsministeren og efter drøftelser med Folketingets Kontroludvalg. Formanden er endvidere udpeget efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret.
Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegaard Christensen og direktør Karsten Ohrt er udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genudpegning i yderligere fire år.
Tilsynet får til opgave at føre kontrol med PET’s og FE’s behandling af personoplysninger og indebærer for så vidt angår ressourcer, uafhængighed og beføjelser samlet set en markant styrkelse af kontrollen med efterretningstjenesternes behandling af personoplysninger. Tilsynet vil få sit eget sekretariat, føre tilsyn efter lovens nærmere regler med PET’s og FE’s behandling af personoplysninger og få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Endvidere får en person mulighed for at anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende person meddelelse herom.

Nye medlemmer til Flygtningenævnet
Flygtningenævnets formandskab har nu godkendt Advokatrådets indstilling af nye medlemmer til Flygtningenævnet. De udpegede advokater er Hans Mogensen, Aalborg, og Peter Kragh, København. Advokatrådet takker for det store antal af interesserede advokater, der sendte en ansøgning. Alle kandidater har modtaget svar med posten.

Kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Regeringen har sendt en liste over kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Justitsministeriet og Udenrigsministeriet offentliggjorde 3. maj 2013 et opslag om kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger med videre har gennemgået de modtagne ansøgninger og afholdt samtaler. På baggrund af rådets indstilling har regeringen i dag sendt en liste til Europarådets Parlamentariske Forsamling med følgende tre kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

 • Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen
 • Kommitteret Nina Holst-Christensen
 • Landsdommer Jon Fridrik Kjølbro

Europarådets Parlamentariske Forsamling vælger den nye danske dommer blandt de tre kandidater i slutningen af januar 2014.

Østre Landsret og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstituerede
Begge landsretter afholder i februar 2014 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutions-periode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes onsdag den 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.
Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes onsdag den 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.
Frist for tilmelding til informationsmøderne er den 29. januar 2014.
Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.
Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 9968 6212 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 8662 6200.

Er du jurist – og er du god til sprog?
Så kunne du overveje at søge en karriere som jurist-lingvist i EU. Adgangsprøven er åben for tilmelding fra 7. november til 10. december 2013. Udenrigsministeriet holder informationsmøde mandag den 18. november 2013 fra kl. 16 til 18 i mødelokale M.4. Læs mere her.

 

Nye regler og udvalg

Skat får automatisk oplysning om beskikkede advokaters salærer
Ved en ny bekendtgørelse om indberetningspligter efter skattekontrolloven bliver salærer, som tilkendes beskikkede advokater i henhold til retsplejeloven, indberetningspligtige.
Domstolsstyrelsen har oplyst, at indberetningen til SKAT kommer til at ske automatisk i forbindelse med salærmeddelelsen. Indberetning vil ske på det CVR-nummer, hvor advokaten i henhold til oplysninger fra Advokatsamfundet er beskæftiget. Advokaten har mulighed for efterfølgende at op- eller nedjustere beløbet, såfremt det ved sagens afslutning (eventuelt efter anke- eller kærebehandling) skulle vise sig, at det beløb, der endeligt dækkes af statskassen, ikke svarer til det indberettede beløb.
Reglerne træder i kraft 1. januar 2014, se bekendtgørelse 1148/2013. 

Udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger
Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på de spørgsmål, der knytter sig til offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.
Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger skal med afsæt i betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret fra 2006 redegøre for reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, herunder udviklingen i praksis på området og erfaringerne med offentligt ansattes anvendelse af deres ytringsfrihed siden 2006. Udvalget skal i den forbindelse se på erfaringerne med de tiltag, der blev iværksat på baggrund af betænkningen fra 2006.
Udvalget skal i lyset heraf vurdere, om der er behov for yderligere lovgivning på området, en styrket informations- og rådgivningsindsats eller andre administrative tiltag for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed.
Udvalget skal også kortlægge, hvilke whistleblowerordninger der findes i den offentlige forvaltning og beskrive de nærmere rammer, som disse ordninger etableres indenfor, samt redegøre for erfaringerne med ordningerne.
Udvalget skal på den baggrund belyse fordele og ulemper ved whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning og vurdere behovet for sådanne ordninger. Udvalget skal i den forbindelse pege på, hvilke generelle retningslinjer eller lovregulering der i givet fald vil kunne opstilles med hensyn til indretning, funktion og konsekvenser af whistleblowerordninger.
Udvalget får en bred sammensætning med blandt andet deltagelse af repræsentanter fra universiteterne, Danske Mediers Forum, Danmarks Journalistforbund, KL, Danske Regioner, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC), Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet. Advokatrådet er ikke repræsenteret i udvalget.

Link til Udvalgets kommissorium og sammensætning

 

Internationalt

European Lawyers’ Programme 2014 i Skotland
Der er nu en enestående mulighed for gennem European Lawyers Association (ELA) at deltage i European Lawyers’ Programme 2014 i Skotland.
Igennem et spændende tremåneders forløb fra 7. april 2014 til 27. juni 2014, der rummer både teori og praktikophold hos advokater, domstole mv., opnår du et akademisk og praktisk kendskab til et common law retssystem i form af det skotske retssystem.  
Der er 12 pladser på programmet, der forventes besat med deltagere fra 12 lande og programmet tilbyder derfor gode muligheder for at få op- eller udbygget sit internationale netværk. 
Programmet nyder administrativ og logistisk støtte fra the Faculty of Advocates, og undervisningen er gratis for dig som deltager. Du skal selv påregne udgifter til transport, indkvartering og leveomkostninger.  
Vi forestiller os, at vores ansøgere er jurister med mindst to års praktisk erfaring som advokatfuldmægtig, dommerfuldmægtig, myndigheds- eller virksomhedsjurist, og har gode engelskkundskaber. I forbindelse med udvælgelsen af kandidater vil der blive gennemført interviews på engelsk.  
Deadline for ansøgning er 15. november. Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, Forum Advokater, telefon 70 22 88 50, e-mail: fkh@forumadvokater.dk. Interview vil blive afholdt primo december.

Læs mere om ELA på www.european-lawyers.org .

N yhedsbrev fra CCBE
CCBE har givet deres nyhedsbrev et løft. Såvel indhold som design er blevet moderniseret, og hyperlinks er blevet en naturligt integreret del af formatet.
I den seneste udgave af nyhedsbrevet kan du blandt andet læse, hvordan den europæiske advokatstand klarer sig med hensyn til ligestilling mellem kønnene. Du kan også læse, hvad CCBE gør for at beskytte advokaters tavshedspligt set i lyset af den senere tids afsløringer og debat omkring statslig overvågning fra USA.
Hvis der er ønsker eller forslag til indholdet af nyhedsbrevene fra CCBE, viderebringer vi fra Advokatsamfundets side gerne ideerne.

Du kan altid finde det seneste nummer af nyhedsbrevet på advokatsamfundet.dk/nyheder.

Ny informationskilde om CCBE’s arbejde og Advokatsamfundets indsats
CCBE har i den senere tid iværksat en række initiativer med henblik på at højne og lette formidlingen af organisationens og de nationale delegationers arbejde. Et af initiativerne er, at der fremover udarbejdes et ‘short summary’ i umiddelbar forlængelse af både CCBE Standing Committee og CCBE Plenary Sessions.  Skrivelsen er udformet på en kort og læsevenlig måde. Advokatsamfundet vil fremover offentliggøre disse korte møde-resumeer i nyhedsstrømmen på vores hjemmeside, det første blev lagt ud ultimo oktober.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1244 af 22. oktober 2013 om offentlig retshjælp ved advokater
Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 2. november 2013 og træder i kraft 1. januar 2014. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1085 af 22. november 2012 om offentlig retshjælp ved advokater. Bekendtgørelsen fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.

Bekendtgørelsen er tilgængelig på Retsinformations hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 22. oktober 2013 om fri proces
Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 2. november 2013 og træder i kraft 1. januar 2014. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1084 af 22. november 2012 om fri proces. Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.

Bekendtgørelsen er tilgængelig på Retsinformations hjemmeside. 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær