Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
18-01-2013
Nr. 1/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Advokatsamfundets Nyhedsbrev

Østre og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstituerede
Begge landsretter afholder i februar 2013 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.

Informationsmødet i Østre Landsret afholdes torsdag den 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.

Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag den 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.

Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst. Frist for tilmelding til informationsmøderne er den 1. februar 2013.
Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 86 62 62 00.

Ledige konstitutionsstillinger ved landsretterne
Der er for tiden ledige stillinger som konstitueret landsdommer både i Østre og i Vestre Landsret. Se nærmere på www.domstol.dk. Ansøgningsfristen er 24. januar 2013.

Valg til kredsbestyrelserne og Advokatrådet
I løbet af foråret 2013 vil der blive afholdt kredsmøder i alle otte kredse, hvor der blandt andet foretages valg til Advokatrådet og kredsbestyrelsen (ingen af de siddende advokatmedlemmer af Advokatnævnet er på valg i 2013).
Det første kredsmøde blev afholdt i Aalborg 14. januar. Advokat Hanne Bruun Jacobsen blev genvalgt til Advokatrådet for 2013-2015. Advokat Casper Nørgaard og advokat Mogens Pahl Christensen blev genvalgt til kredsbestyrelsen, mens advokat Mette Kammer Pedersen blev valgt som nyt kredsbestyrelsesmedlem, alle for perioden 2013-2015. Alle valg tager effekt fra Advokatmødet.

Husk Advokatmødet og Årsfesten 7. juni 2013
Der udsendes om få dage invitationer til alle advokater til Advokatmødet 2013, der denne gang afholdes på Tivoli Hotel i København. Programmet består af en god blanding af faglighed, netværksdannelse samt fest og farver. Kom og gør din indflydelse gældende, deltag i det faglige program, der også byder på en slags processpil, og lad dig underholde af Snobberne fra Rytteriet – det er blot noget af det, der foregår.
Er du blevet advokat efter 1. april 2012, er du samtidig inviteret til – gratis – at deltage i Årsfesten, der finder sted i forbindelse med Advokatmødet.

Undersøgelse blandt advokater, der arbejder med internationale sager
Justitsministeriets Procesretskontor har bedt Sekretariatet om hjælp til at distribuere et spørgeskema til advokater, der arbejder med internationale sager.
Spørgeskemaet omhandler anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på verdensplan på det civil- og handelsretlige område. Formålet med skemaet er at forberede de drøftelser, man i EU ønsker at indlede med stater uden for EU-samarbejdet.
Læs mere på advokatsamfundet.dk.

Ledige stillinger som beneficeret advokat ved Københavns byret
Justitsministeriet vil antage 15 advokater til at beskikkes som offentlige forsvarere og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Københavns Byret samt ved Østre Landsret for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Københavns Byret.
Der kan forventes taget forbehold om rejseudgifter i medfør af retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1, 2. pkt., og antagelsen medfører pligt til at møde personligt i de tildelte sager.
Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse af 8. juli 2002 orienteret om kriterierne for en antagelse. Heri anføres:
"Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende dommere.
Herudover lægges der vægt på køn, alder og hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen. Det tilstræbes, at der er i hvert fald én kvindelig beneficeret advokat i retskredsen".
Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.
Ansøgningerne vil blive forelagt præsidenten for Østre Landsret, retspræsidenten for Københavns Byret og Advokatrådet.

Magnus Prisen til Hans Christian Vinten
Magnus Prisen 2012 er netop blevet overrakt til H.C. Vinten, advokat ved Kammeradvokaten. I sin begrundelse fremhævede formanden for Komiteen for Magnus Prisen, højesteretsdommer Jon Stokholm, at komiteen havde lagt vægt på, at H.C. Vinten gennem sine mange års virke har løftet Kammeradvokaturen til en meget høj faglig standard på skatteområdet, og at dette igen har haft en betydelig indflydelse på at højne den skatteretlige faglighed i administrationen, dels ved H.C. Vintens rådgivning i konkrete sager, dels ved at føre sagerne på statens vegne ved Landsskatteretten og domstolene.
Det blev desuden fremhævet, at H.C. Vinten gennem årene har stået for gennemførelsen af nogle af de allerstørste retssagskomplekser på skatteområdet, herunder både selskabstømmersagerne samt sagerne om 10-mandsprojekterne.
Fonden Magnus Prisen blev stiftet i 1998 af de tidligere ejere af Forlaget Magnus og uddeltes sidste gang i dette regi i 2009. Magnus Prisen er nu videreført og uddeles af Magnus Informatik A/S.

Husk at indgive klientkontoerklæring for 2012
Alle beskikkelseshavende advokater skal årligt indsende klientkontoerklæring til Advokatsamfundet. Endvidere skal advokatvirksomheder, der drives i kapitalselskabsform indgive klientkontoerklæring. Fristen for at indgive klientkontoerklæring for 2012 er fastsat til 31. marts 2013.
Alle advokater og advokatselskaber modtager i løbet af januar et brev, der indeholder nærmere instruktion om, hvordan indgivelse af klientkontoerklæring finder sted. Selve indgivelsen foregår elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemId. Du kan finde yderligere vejledning til indsendelse af klientkontoerklæring på Advokatsamfundets hjemmeside.

Spørgsmål i forbindelse med opkrævning af bidrag til Advokatsamfundet
Sekretariatet har modtaget forespørgsler vedrørende opkrævning af bidraget til Advokatsamfundet. Reglerne om bidrag til Advokatsamfundet er fastsat i vedtægten, der i § 60 indeholder følgende bestemmelse:
“§ 60. Enhver advokat skal betale et årligt bidrag til afholdelse af udgifterne ved Advokatsamfundets virksomhed, herunder tilskud til Understøttelsesfonden og Erstatningsfonden.
Stk. 2. Bidragenes størrelse fastsættes af Advokatmødet.
Stk. 3. For det regnskabsår, hvori den danske advokatbeskikkelse er udleveret, eller EU-advokaten har indledt sin varige udøvelse af advokatvirksomhed her i landet, nedsættes bidragene forholdsmæssigt, således at der alene betales bidrag for det antal hele måneder, der resterer af det pågældende regnskabsår. For det regnskabsår, hvori advokaten ikke længere er omfattet af Advokatsamfundet, refunderes den andel af bidragene, som forholdsmæssigt svarer til det resterende antal hele måneder af regnskabsåret.
Stk. 4. En omfattet EU-advokat kan fritages for bidrag til Erstatningsfonden i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en ordning, som dækker tab i samme omfang som anført i §§ 63, stk. 2, og 70.
Stk. 5. Bidragene forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse og kan opkræves årsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. De inkasseres af Advokatsamfundets sekretariat.”
På Advokatmødet i 2011 blev bidraget for 2013 fastsat til 5.500 kr. Samtidig bemyndigede generalforsamlingen i overensstemmelse med fast praksis Advokatrådet til – hvis påkrævet – at opkræve yderligere 500 kr. pr. år. i bidrag til Advokatsamfundet. Advokatrådet har besluttet at bringe bemyndigelsen i anvendelse, så der opkræves yderligere 500 kr. i 2013. Det yderligere bidrag indgår i bidragsopkrævningen for 2013, der blev udsendt primo januar 2013. Det samlede bidrag for 2013 udgør derfor i alt 6.000 kr.

Hvorfor udsendes bidragsopkrævning og meddelelse om klientkontoerklæring på papir?
Advokatrådet er opmærksom på, at udsendelse af bidragsopkrævninger og meddelelse om indgivelse af klientkontoerklæring pr. brev er en utidssvarende løsning. Advokatrådet arbejder målrettet på at kunne udsende sådanne meddelelser elektronisk, hvilket blandt andet kræver tilpasninger i det eksisterende medlemssystem.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær