Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-06-2012
Nr. 8/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


FOR FULDE TELTE PÅ FOLKEMØDET
Advokatrådets program på det netop overståede Folkemøde på Bornholm var så stor en succes, at hovedarrangementet måtte henlægges til et større telt.

KENDELSE OM ADVOKATUNDERSØGELSE
Advokatnævnet har den 7. juni 2012 afsagt kendelse om, at to advokater, som havde udarbejdet en advokatundersøgelse af forholdene i et pengeinstitut, ikke havde tilsidesat god advokatskik ved bl.a. at have undladt at underrette og foretage høring af den tidligere bestyrelse for pengeinstituttet i forbindelse med advokatundersøgelsen. Et mindretal i Advokatnævnet fandt, at de to advokater havde tilsidesat god advokatskik.

ÅRSFEST AFHOLDT MED ET BRAG
Fredag den 1. juni 2012 afholdt Advokatsamfundet igen i år en årsfest for nye advokater. Festen foregik på Nationalmuseet med taler af bl.a. Advokatrådets næstformand Jørgen Holst og af justitsminister Morten Bødskov.

HUSK MAIL VED JOBSKIFTE
Hvis du skifter job, bedes du huske straks at sende os en mail med oplysninger om datoen for jobskiftet samt nye adresse samt e-mailadresse. Vi beder om, at e-mailadressen er en såkaldt "sikker e-mail" af hensyn til kommunikationen med bl.a. domstolene.

NYT MAGASIN PÅ GADEN
Magasinet Advokaten 5/2012 er udkommet – bl.a. med en artikel om, hvordan store klienter bevidst shopper rundt blandt advokatvirksomhederne for at afskære konkurrenter fra rådgivning.

RAPPORT OM BOBESTYRER-ORDNING
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en rapport om konkurrencesituationen blandt bobestyrere. Advokatrådet har undervejs været konsulteret omkring en række faktiske spørgsmål og i den forbindelse er Advokatrådet gået i rette med en række af de postulater og konklusioner, der er indeholdt i rapporten. Advokatrådet har således forsøgt at gøre det klart, at den eksisterende ordning især tilgodeser væsentlige retssikkerhedsmæssige interesser, og at området ikke alene kan anskues ud fra konkurrenceøkonomiske teorier.

UNDERVISNING OM RETSVÆSENET
Som en del af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009 blev det besluttet at udarbejde et undervisningsmateriale, der skal belyse, hvordan retssystemet fungerer. Advokatsamfundet har nu indgået en samarbejdsaftale med forlaget SYSTIME om udgivelse af en iBog(R) om retssystemet målrettet til undervisningen i samfundsfag på gymnasieniveau. En iBog er en internetbaseret udgivelse indeholdende tekst, billeder, video, opgaver og øvelser. Udgivelse forventes inden udgangen af 2012. Projektet er støttet af Dreyers Fond, og det er derfor muligt at stille iBogen gratis til rådighed i en periode.

ADVOKAT TILBAGEHOLDT I LIBYEN
En advokat og ansatte tilknyttet Den Internationale Straffedomstol (ICC) er tilbageholdt i Libyen
Den 6. juni rejste en delegation af ansatte ved de beskikkede forsvarers kontor fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) til Libyen for at mødes med Saif Al-Islam Gaddafi (Moammar Gadaffis søn), vedrørende den sag om forbrydelser mod menneskeheden, som er indledt imod ham ved ICC. Imidlertid er de fire personer i ICC-delegationen blevet tilbageholdt af myndighederne i Libyen. Såvel ICC som præsidenten for sammenslutningen af advokatråd i Europa, CCBE, har skrevet til myndighederne i Libyen og forlangt at de tilbageholdte omgående løslades.

 
Med venlig hilsen,
Torben Jensen, generalsekretær.