Advokatsamfundets logo
Nyhedsbrev
16-05-2012
Nr. 6/2012

Advokatrådets NyhedsbrevSAGSOMKOSTNINGER I STRAFFESAGER

Er det hensigtsmæssigt, set fra en samfundsmæssig synsvinkel, at personer dømt i en straffesag bliver pålagt sagsomkostninger i en størrelsesorden, hvor de reelt ikke har en chance for at få betalt beløbet tilbage til staten? Hvor der ikke skeles til hverken indkomst eller alder, når omkostninger opgøres af retten? Det synes Advokatrådets strafferetsudvalg ikke og nedsatte derfor i efteråret 2011 en arbejdsgruppe til at se på de nuværende regler for opgørelse af sagsomkostninger i straffesager og praksis for inddrivelsen. Udvalgets rapport førte til en debat i medierne om reglerne for sagsomkostninger. Ud over at flere partier erklærede sig villige til at se på reglerne, var der fra politisk hold stor interesse for rapporten. Formanden for Folketingets retsudvalg, Anne Baastrup (SF), inviterede Advokatrådets strafferetsudvalg til at uddybe over for retsudvalget med henblik på det videre arbejde med reglerne. Formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, var efterfølgende tilfreds med mødet og vurderer, at Advokatrådets input kommer til at indgå fremover. Udvalget følger sagens videre forløb.

HENVENDELSE TIL SKAT
Advokatrådets Skatteudvalg har i marts 2012 skrevet til SKATs retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, vedrørende sagsbehandlingen i det såkaldte Projekt Money Transfer. Årsagen til henvendelsen er, at det er udvalgets opfattelse, at sagsbehandlingen under projektet har lidt af retssikkerhedsmæssige mangler, da de informationer, som SKAT har ønsket at indhente i projektet, er indhentet uden den fornødne hjemmel, og samtidig synes sagsbehandlingen tillige at lide af forvaltningsretlige mangler.

FORETRÆDE FOR SKATTEUDVALG
I jagten på sort arbejde går regeringen med et nyt lovforslag fra skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) imod en række grundlæggende danske retsprincipper. Ministeren har valgt at overhøre advarslerne i høringsfasen, og derfor har Advokatrådet bedt om et møde med Folketingets Skatteudvalg i et sidste forsøg på at få ændret loven.
I brevet til skatteudvalget peger Advokatrådet især på tre problemer med det nye lovforslag:
1. Loven vil medføre et helt nyt princip i dansk ret, hvor borgere kan komme til at hænge på noget, som andre har gjort. Konkret hæfter en borger f.eks. for en håndværkers eventuelle manglende skattebetaling, hvis borgeren betaler en regning på mere end 10.000 kr. kontant.
2. Hensynet til grundlovens basale rettigheder om frihed og privat ejendomsret nedtones, fordi skattemyndighederne i jagten på sorte penge får adgang til at trænge ind på privat ejendom, hvis en række ydre forhold kan rejse mistanke.
3. Personer, der udfører arbejde på et hus eller anden privat bolig, skal fremover vise identifikationspapirer, f.eks. sygesikringskort, hvis SKAT kontrollerer ejendommen. De skal også oplyse deres cpr.nr. Dermed får SKAT videre beføjelser, end politiet har i dag.
Samlet set konkluderer Advokatrådet, at ”dette er sjældent set i et demokratisk og åbent samfund som det danske”. Mødet med Folketingets Skatteudvalg finder sted 9. maj.

ÅRSBERETNING OM TILSYN
Der er udarbejdet en årsberetning for 2011 vedrørende Advokatrådets tilsynsbesøg. I årsberetningen er opsummeret de væsentligste elementer fra årets tilsynsbesøg, herunder om tilsynet med reglerne om obligatorisk efteruddannelse, idet den første 3 års periode udløb med udgangen af 2010, ligesom der også er redegjort for antallet af besøg og hvordan de har fordelt sig antalsmæssigt og geografisk.

NYT ADVOKATEN ER UDKOMMET
Vores nye magasin er udkommet med bl.a. artikler om finanskrisen påvirkning på advokaternes uafhængighed og nye regler, som skaber større klarhed om hvidvask-reglerne.

NYT UDLÆNDINGENÆVN
Advokatrådet har afgivet høringssvar til lovforslag om bl.a. oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet). Nævnet skal skabe større retssikkerhed i forbindelse med administrative afgørelser inden for udlændingeområdet, herunder i særdeleshed inden for familiesammenføringssagerne. Advokatrådet har i sit høringssvar hilst forslaget velkomment.

RECEPTION FOR ADVOKATRÅDETS FORMAND
Advokatrådets formand siden juni 2009, Søren Jenstrup, fylder 60 år. Derfor afholdes der en reception i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, den 8. juni kl. 15.00.


EUROPÆISKE ADVOKATER - CCBE
CCBE har publiceret en pjece, som kort beskriver CCBE's mål for 2012, baggrunden derfor og hvad CCBE foretager sig i relation til målsætningerne. Målene er:
1. At opretholde respekten for domstolenes og advokaters uafhængighed i skyggen af finanskrisen, herunder i forhold til de reformer, som de nødlidende stater er underkastet.
2. At arbejde for en ambitiøs fælles europæisk standard for retten til en advokat for alle borgere, i særdeleshed mistænkte og tiltalte i Europa.
3. At bidrage til E-justice udviklingen.
4. At fremme retssamfundet og støtten til menneskerettigheder og de advokater, som forsvarer disse, særligt i 3.lande.
Du kan følge CCBE's aktiviteter m.v. på Twitter http://twitter.com/#!/CCBEinfo eller på CCBE's hjemmeside www.ccbe.eu.
Du kan læse den lille folder på engelsk her. For nærmere information om e-justice se E-justice portalen https://e-justice.europa.eu/home.do.

ADVOKATUDDANNELSEN
Advokatsamfundet har udsendt resultatet af den skriftlige eksamen afholdt den 28. marts 2012. Beståelsesprocenten var 92,5. Der afholdes skriftlig eksamen igen den 19. juni 2012. Tirsdag den 8. maj 2012 gennemførtes retssagsprøven i en fiktiv sag på Kollekolle. Justitsministeriets kursusudvalg har imødekommet de 26 ansøgninger om aflæggelse af retssagsprøven i en fiktiv sag, som er blevet sendt til udvalget.

STRAFFERETSUDVALGET
Strafferetsudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en pjece for udlændinge om deres rettigheder efter udlændingeloven. Pjecen er tæt på at være færdig og vil blive lagt på Advokatsamfundets hjemmeside og sendt rundt til relevante institutioner.

PROCESRETSUDVALGET
Domstolsstyrelsen har på baggrund af drøftelser i Domstolenes Samarbejdsforum besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten. Advokatrådet er sammen med Landsforeningen for forsvarsadvokater blevet bedt om at indstille 3 kandidater til arbejdsgruppen.

Advokatrådets procesretsudvalg har haft målrettet fokus på en evaluering af domstolsreformen og en række advokater har deltaget i Dommerforeningens fem regionsmøder. Formålet har været at etablere en mere direkte dialog med dommerne og give mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Medlemmer af procesretsudvalget er efterfølgende blevet inviteret til at deltage på henholdsvis Jysk Dommermøde og det tilsvarende Øst-møde med henblik på at fortsætte den gode dialog. 

Særligt for advokater


VEJLEDNING TIL KURATORER
NaturErhvervstyrelsen oplever, at der – i forbindelse med behandling af konkurs hos autoriserede økologer – ofte ikke bliver foretaget de producentskifter, som er nødvendige for at økologisk status kan opretholdes efter en konkurs. Styrelsen har derfor udsendt en kort vejledning til brug for kuratorer, som behandler økologiske bedrifter under konkurs. Styrelsen påpeger vigtigheden af at få producentskiftet straks, så økologiautorisation kan opretholdes, økologiske arealer blive i økologi-ordningen og tilbagebetalingskrav af støtte kan undgås.

ÅRSBERETNING FRA DOMSTOLENE
Domstolsstyrelsen har udsendt en ny årsberetning, hvor det fremgår, at domstolene det seneste år har nedbragt bunken af verserende sager. Byretterne modtog ca. 25.000 færre sager end året før og afsluttede ca. 10.000 sager end året før. Det tager i gennemsnit 135 dage mod 156 dage året før at sagsbehandle en straffesag med domsmænd i byretterne. En almindelig civil sag med hovedforhandling i byretten er gennemsnitligt 581 dage undervejs i retssystemet mod 550 dage i 2010.

PRAKTIKANT VED EU'S PATENTORGANISATION
Den europæiske patentorganisation (EPO) tager juridiske kandidater og advokatfuldmægtige i praktikforløb på fire måneder. Praktikstillingerne findes på flere af organisationens kontorer i Europa, de fleste dog i München. De formelle krav er, at ansøgeren skal have en juridisk eksamen og at praktikforløbet skal påbegyndes senest to år efter denne eksamen. Ansøgeren skal desuden have godt kendskab til enten engelsk, tysk eller fransk. Der ydes støtte til opholdet. Læs mere på www.epo.org < about us < jobs.

PRØVESAGER I LANDSRETTERNE
Advokatsamfundet deltager i et samarbejde med Landsretterne og Danske Advokater omkring retningslinjerne for prøvesager i landsretterne.  I den anledning har formanden for procesretsudvalget, Pernille Backhausen, sammen med  generalsekretær Torben Jensen for nylig deltaget i et møde med bl.a. landsretspræsidenterne omkring indhold såvel som fortolkning af retningslinjerne for prøvesager.

TAVSHEDSPLIGT FOR LANDSRET
Landsretten har omstødt byrettens kendelse vedrørende den i forrige nyhedsbrev nævnte advokat, der af anklagemyndigheden var blevet indkaldt som vidne i en straffesag mod en person, som advokaten tidligere havde været i kontakt med, men afslået at tage som klient. Advokatrådet fandt sagen så væsentlig, at det blev besluttet at stille advokatbistand til rådighed for advokaten. I følge Landsrettens kendelse kan advokaten ikke pålægges at afgive vidneforklaring i den pågældende straffesag, da retten ikke finder at advokatens vidneforklaring kan anses at være af afgørende betydning (rpl. § 170, stk. 2) for sagens udfald.  Advokatrådet er meget tilfreds med Landsrettens kendelse.

ÅRSFEST FOR NYE ADVOKATER
Årsfesten for nye advokater afholdes den 1. juni 2012 på Nationalmuseet. Fristen for tilmelding er udløbet - men skulle der alligevel være nogle, der pludselig har fået et hul i kalenderen, er man velkommen til at kontakte Sekretariatet, som vil gøre sit bedste for at skabe plads til et par ekstra gæster.

Mvh. Torben Jensen, generalsekretær.