Advokatsamfundets logo
Nyhedsbrev
22-03-2012
Nr. 5/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Up-date fra Advokatsamfundet

Projekt "Morgendagens virksomheder" - Advokatsamfundet og CSR
Sammen med Danske Advokater, Advokatfirmaet Schack, Nordic Law Group, Promondo og Mad.dk deltager Advokatsamfundet i initiativet Morgendagens Virksomheder - et CSR initiativ for små- og mellemstore virksomheder og deres organisationer. Initiativet består af en kursusrække med start 1. marts 2012 samt et individuelt rådgivningsforløb, som dels giver deltagerne viden om relevant CSR teori og værktøjer og dels sigter mod udvikling af CSR strategier for deltagerne. Advokatsamfundets og Danske Advokaters deltagelse medfinansieres af Dreyers Fond.


Advokatrådets Retssikkerhedsprogram - sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen mv.

Den 13. marts 2012 påbegyndte Advokatrådet sit arbejde med retssikkerhedsprogrammets anbefaling om, at der kan være anledning til at se nærmere på forskellige retssikkerhedsmæssige udfordringer for sager, der behandles i forvaltningen, herunder behovet for sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen.
For at kvalificere Advokatrådets arbejde med emnet blev en række aktører inden for bl.a. socialretten, familieretten, miljøretten og forvaltningsretten generelt inviteret til et inspirations- og debatmøde. Efterfølgende vil Advokatrådet tage stilling til udarbejdelse af kommissorium og sammensætning af en arbejdsgruppe, som skal videreføre arbejdet.


Center for Lov og Ret og Folketingets Retsudvalg
Den 26. januar 2012 holdt Center for Lov og Ret møde med deltagelse af Folketingets Retsudvalg. Det er efterfølgende i fællesskab besluttet at gøre mødet mellem Center for Lov og Ret og Retsudvalget til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der drøftes aktuelle retspolitiske emner af væsentlig betydning for retssikkerheden.


Strafferetsudvalget til møde i Folketinget
En arbejdsgruppe under Advokatrådets Strafferetsudvalg har udarbejdet en rapport om betaling af sagsomkostninger i straffesager og foreslået en række ændringer til de nugældende regler med fokus på resocialiseringshensyn af dømte. Repræsentanter for arbejdsgruppen er inviteret til at præsentere sine forslag for Folketingets Retsudvalg 29. marts 2012.


Evaluering af domstolsreformen - behandlingen af civile sager
Advokatrådets Procesretsudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på dele af domstolsreformen fra 2007, herunder især fokusere på, hvordan der kan ske en hurtigere afvikling af civile sager. Dommerforeningen har inviteret repræsentanter for Advokatrådet til at deltage i foreningens fem regionsmøder, som afholdes i løbet af marts måned rundt omkring i landet. Formålet er at skabe direkte dialog med dommerne og give mulighed for gensidig erfaringsudveksling.


Advokatrådet på besøg i kredsene
Advokatrådet tilbød i slutningen af 2011 kredsbestyrelserne at bistå med at afvikle gå-hjem-møder, hvor der lokalt vil være mulighed for at rådsmedlemmer og/eller medarbejdere fra Sekretariatet kan give en orientering om advokatreguleringen og de væsentligste projekter, Advokatrådet i øjeblikket arbejder med. Blandt de emner, der har været drøftet på møderne, er de nye advokatetiske regler og særlige afsnit heraf, f.eks. interessekonfliktreglerne, ordrebekræftelsesreglerne mv. Endvidere er hvidvaskreguleringen, reglerne om obligatorisk efteruddannelse mv. gennemgået og drøftet.
Der har i de sidste par måneder været afholdt arrangementer i Hillerød og Nykøbing Falster Advokatforeninger/3. kreds, og yderligere et arrangement afholdes ultimo marts i Aalborg/8. kreds. Øvrige kredsbestyrelser, der ønsker at benytte sig af tilbuddet, opfordres til at rette henvendelse til Sekretariatet herom. Møderne kan tilrettelægges, så kravene til obligatorisk efteruddannelse opfyldes.

Nyt fra Advokatrådets udvalg og internationale arbejde

Pjece om varetægtsfængsling
Strafferetsudvalgets informationspjece om varetægtsfængsling  er nu også oversat til grønlandsk og findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

EU-rapport om bl.a. advokatbranchen
En ny EU-rapport viser bl.a., at Danmark indtager en 3. plads, når det gælder om at have et lavt niveau af markedsbegrænsninger. Rapporten, der dækker udvalgte erhvervssektorer i 13 lande, herunder den juridiske sektor og Danmark, er udarbejdet med henblik på at kortlægge i hvilket omfang, markeder er forbeholdt bestemte erhvervsudøvere, og hvilken økonomisk betydning sådanne markedsrestriktioner kan antages at have. Rapporten konkluderer bl.a., at sådanne markedsrestriktioner ikke synes at have nogen entydig effekt på de undersøgte branchers økonomiske formåen.
Rapporten giver et indblik i hvilke markeder, der er forbeholdt advokater i andre af de udvalgte EU lande, samt let tilgængelig information om nationale reformer af advokatbranchen, som er gennemført i de udvalgte lande i nyere tid. Rapporten findes på www.ccbe.eu.


Advokatrådet deltager i en konference i Litauen om beskyttelse af advokaters tavshedspligt

Advokatrådet bidrager efter anmodning fra det litauiske advokatsamfund med et indlæg om den danske regulering af advokaters tavshedspligt særligt med henblik på reglerne om adgangen til at foretage telefonaflytning og andre efterforskningsskridt rettet mod advokater. Konferencen finder sted 30. marts i Vilnius.

Særligt for advokater

Advokat, pas på din klientbankkonto – igen!
Advokatsamfundet udsendte 24. juni 2009 en advarsel til alle advokater om henvendelser, som kan være forsøg på bedrageri mod advokatens klientbankkonto. Konceptet, der også blev omtalt i en notits i Advokaten nr. 3, 2010, er typisk, at en udenlandsk virksomhed retter henvendelse til advokaten og anmoder om hjælp til at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Kort tid efter, at advokaten har påtaget sig sagen, meddeler klienten, at debitor direkte til klienten har betalt et afdrag eller indfriet kravet. Klienten sender checken, som hævdes modtaget fra debitor, til advokaten med anmodning om indløsning gennem klientbankkontoen med henblik på, at advokaten kan fradrage inkassoomkostningerne og udbetale resten til klienten. Den udenlandske check er falsk, og hensigten er at formå advokaten til at afregne sagen, inden det står klart, at den udenlandske check er falsk. Advokatrådet er også orienteret om henvendelser til advokater fra personer, der ønsker bistand til en bodeling. Der er typisk i disse tilfælde tale om, at den ene ægtefælle oprindelig kommer fra udlandet, idet det hermed er lettere at forklare, hvorfor der kommer udenlandske checks ind i bodelingen. Formålet er det samme i disse sager, nemlig at få advokaten til at afregne sagen inden den bank, hvor checken sendes til indløsning, meddeler, at checken er falsk. Advokatsamfundet får jævnligt henvendelser fra advokater og senest også fra en bank i anledning af sager som ovenstående. Advokatrådet finder derfor anledning til endnu engang at advare mod henvendelser af denne karakter, som i værste fald kan medføre tab og under alle omstændigheder medføre ærgelse over nytteløst arbejde.


Advokateksamen og partnerprøven
Seneste skriftlige advokateksamen var 25. januar 2012. Der var 94 eksaminander, og heraf bestod de 80 svarende til en beståelsesprocent på 85,1. Samme dag var to personer oppe til partnerprøven. Næste advokateksamen er 28. marts.


Klientkontoerklæringer 2011
Ved årets udsendelse om indgivelse af klientkontoerklæring til alle advokater og advokatselskaber blev de to formularer for første gang ikke vedlagt i papirform (kan downloades). Dette har som ønsket medført en øget brug af hjemmesideløsningen, og der er en måned efter udsendelse modtaget mere end 1300 erklæringer via hjemmesiden og knap 500 på papir. Husk at fristen for at indsende erklæringen er 31. marts!


Årsfest for nye advokater

Årsfesten for nye advokater afholdes i år 1. juni på Nationalmuseet. Advokater, der har fået deres beskikkelse mellem 1. april 2011 og 31. marts 2012, vil modtage en personlig invitation med posten.


Advokatrådet kæmper for advokaters tavshedspligt

En advokat er af anklagemyndigheden blevet indkaldt som vidne i en straffesag mod en person, som advokaten tidligere havde været i kontakt med men afslået at tage som klient. Advokaten har påberåbt sig sin tavshedspligt, der også er gældende for oplysninger en advokat har modtaget om en sag, men før advokaten har besluttet om han/hun vil tage denne. Advokatrådet støtter fuldt op om advokaters tavshedspligt som et helt fundamentalt princip for advokatstandens virke, og den konkrete sag er så væsentlig, at Advokatrådet har besluttet at yde støtte ved at stille advokatbistand til rådighed for den indkaldte advokat.


Advokater søges til retsmægling

Domstolsstyrelsen har opslået hvervet som advokatretsmægler ledig for en ny fireårig periode.
Man søger elektronisk via Danmarks Domstoles hjemmeside www.domstol.dk  -> Job i  Danmarks Domstole -> Ledige jobs.  Bemærk venligst, at ansøgningsfristen udløber 11. april 2012.
Styrelsen gør opmærksom på, at de advokater, som i dag er antaget til at fungere som retsmæglere ved domstolene, skal søge igen for at komme i betragtning.
Spørgsmål kan rettes til:
Marianne Ploug
Specialkonsulent
Rets-, kvalitets- og udviklingscenter
Tlf. 99 68 42 26
mapl@domstolsstyrelsen.dk

Udpegninger

Advokat Martin Simonsen er blevet udpeget som medlem af den undersøgelseskommission, der er blevet nedsat til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag (Skattesagskommissionen).
Advokat Julianna Klett er af Advokatrådet blevet indstillet til at blive genudpeget som medlem af lokalnævnet vedrørende politiets virksomhed på Færøerne. Advokat Poul Hansen er blevet indstillet til at blive genudpeget som stedfortræder.

Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet udpeget advokat Wivi H. Larsen til at deltage i  en arbejdsgruppe om gennemførelse af direktiv 2011/183/EU om forbrugerrettigheder. Arbejdsgruppen har til formål at redegøre for de ændringer i dansk ret, der er nødvendige for at gennemføre direktivet.
 
Med venlig hilsen
 
Torben Jensen
Generalsekretær