Advokatsamfundets logo
Nyhedsbrev
07-10-2011
Nr. 2

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Nyt fra Advokatrådet


ADVOKATRÅDETS STRATEGISEMINAR

Advokatrådet afholdt i dagene 22.-24. oktober 2011 et strategiseminar for nærmere at drøfte prioriteringer og indsatsområder i de kommende to år. 

Blandt de tiltag, rådet har besluttet at iværksætte, er etableringen af en såkaldt "kommunikationsplatform". Hensigten med initiativet er at systematisere advokatsamfundets kommunikation yderligere, blandt andet gennem en række ideer og værktøjer til, hvordan Advokatrådet mest hensigtsmæssigt kommunikerer med sine mange forskellige interessenter. Kommunikationsplatformen skal præsenteres på et rådsmøde i december og forventes at være færdig inden årets udgang.

Advokatrådet har besluttet at deltage i Folkemødet på Bornholm i dagene 13.-16. juni 2012, hvor rådet vil sætte spotlight på væsentlige retsikkerhedsmæssige emner. 

Advokatrådet besluttede desuden ved siden af de stående udvalg at nedsætte en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe om vedtægtens regler for advokaters ansvarsforsikring og garantistillelse, en arbejdsgruppe om betingelserne for generhvervelse og genudlevering af advokatbeskikkelsen, en arbejdsgruppe om kredsbestyrelsernes opgavevaretagelse og en arbejdsgruppe om retssikkerhed i forvaltningssager.

Som også omtalt på Advokatmødet i Kolding i juni arbejder Advokatrådet desuden videre med reglerne om offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser.

På området for retssikkerhed og lovkvalitet identificerede og prioriterede Advokatrådet de væsentligste spørgsmål, rådet inden for sin ressourcemæssige ramme ønsker at fokusere på. Det drejer sig bl.a. om domstolsreformens betydning for sagsbehandlingen ved domstolene, reglerne om retshjælp og fri proces og muligheden for at forbedre retsstillingen for forsvarere i straffesager. Advokatrådet vil i procesrets- og strafferetsudvalgene arbejde videre med disse emner ved siden af de øvrige emner, udvalgene varetager.

Udover de nævnte initiativer har Advokatrådet på baggrund af drøftelserne identificeret en række projekter, der ”bobler”, og som vil være genstand for temadrøftelser i Advokatrådet i de kommende to år. Målsætningen er således, at rådsmøderne også indeholder en tematiseret drøftelse af et relevant emne, og gerne med deltagelse af eksterne oplægsholdere etc.


HILSEN TIL DEN NYE JUSTITSMINISTER

Blækket var knap tørt på den kongelige udnævnelse, før Advokatrådet kunne sende en hilsen til den nye justitsminister Morten Bødskov (S) og byde ham velkommen i stillingen. Du kan læse rådsformandens hilsen på www.advokatsamfundet.dk

Fagligt nyt


JUSTEREDE TAKSTER FOR OMKOSTNINGSDÆKNING I DEN FORENKLEDE INKASSOPROCES
Landsretspræsidenterne har den 5. oktober 2011 udstedt justerede inkassotakster som følge af, at grænsen for den forenklede småsagsproces er hævet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Taksterne kan ses på  www.advokatsamfundet.dk 

Samtidig har Domstolsstyrelsen ændret bilag 1 til bekendtgørelsen om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44a (forenklet inkassoproces). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2011 og kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138650


AUTORISATION SOM BOBEHANDLER VED BYRETTERNE
Med virkning fra den 1. marts 2012 skal et antal advokater autoriseres som bobehandlere i medfør af den nye ægtefælleskiftelov. Autorisationen medfører pligt til at behandle de sager, som skifteretten i medfør af ægtefælleskiftelovens § 17 henviser til behandling ved bobehandler. Stillingsopslagene findes på de enkelte byretters hjemmesider. Ansøgningsfristen er den 1. november 2011. 


HUSK DE NYE ADVOKATETISKE REGLER
Som nævnt i forrige nyhedsbrev har Advokatrådet vedtaget nye advokatetiske regler den 7. april 2011. Reglerne er taget i anvendelse den 1. oktober 2011. I det kommende nummer af Advokaten vil reglerne blive omtalt, ligesom reglerne med ledsagende bemærkninger er tilgængelige på http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle%20regler.aspx.

 

MØDE FOR KURSUSUDBYDERE OG ANDRE MED INTERESSE FOR EFTERUDDANNELSE
Mødet holdes 28. november 2011 i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, og er åbent for alle interesserede. Se nærmere om arrangementet og tilmelding her: http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2011/September/Invitation%20til%20aabent%20moede.aspx.

 

SKATTERETSSIKKERHEDSKONFERENCE
Advokatrådet, Danske Advokater og FSR-danske revisorer har taget initiativ til en skatteretssikkerhedskonference i forlængelse af den konference, der blev afholdt i 2009.  Tanken med konferencen er at sætte fokus pege på områder inden for skatteretten, som forekommer retssikkerhedsmæssigt problematiske. Der bliver åbnet for elektronisk tilmelding til konferencen omkring 10. oktober 2011. Konferencen holdes i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag 8. november 2011. Konferencen begynder kl. 9, og der vil på grund af Folketingets sikkerhedskrav være adgangskontrol, hvorfor det anbefales at komme i god tid.

 

Diverse


ADVOKATSAMFUNDET VINDER DOMÆNENAVNSSAG
Sø- og Handelsretten har givet Advokatsamfundet fuldt medhold i, at Netdenmark A/S ikke havde ret til at bruge domænenavnene; advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Netdenmark A/S havde opkøbt de tre domæner for at drive en advokatsøgebase, men var bekendt med, at Advokatsamfundet drev advokatnoeglen.dk. Det var rettens opfattelse, at Netdenmark A/S havde tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet, og at der var risiko for forveksling med Advokatsamfundets database og kredsen af advokater med bestalling og møderet. Retten fandt derfor ikke, at Netdenmark A/S havde en anerkendelsesværdig interesse i at benytte de tre domænenavne. Advokatsamfundet afventer en eventuel anke af Sø- og Handelsrettens afgørelse til Højesteret.

 

DIGITAL KOMMUNIKATION MED RETTERNE
Fra og med 3. oktober 2011 er det muligt at kommunikere digitalt med retterne. Hvilke former for korrespondance, det i første omgang vedrører, kan læses på Domstolsstyrelsens hjemmeside http://www.domstol.dk/om/sikkermail/sendsikkeremail/Pages/default.aspx

De enkelte retters e-mailadresse, som skal benyttes, fremgår af deres hjemmeside.

For at kunne kommunikere digitalt med retterne, skal man benytte en sikker e-mailadresse. Dvs. en e-mail hvortil der er knyttet et såkaldt certifikat. Om anskaffelse af certifikat og opsætning af samme henvises til Danske Advokaters hjemmeside http://www.danskeadvokater.dk/Sikker-mail-med-retterne.aspx?ID=18276

Det er Advokatsamfundet, som står for indsamling af de sikre e-mailadresser og videregivelse af disse til Domstolsstyrelsen. Sikker e-mailadresse(r) kan oplyses via e-mail tilsamfund@advokatsamfundet.dk eller pr. brev til Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet opfordrer alle advokater, som ikke allerede har orienteret Sekretariatet om deres sikker e-mail, til snarest at indberettet denne hertil.


 Med venlig hilsen
Torben Jensen, generalsekretær