Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
17-10-2012
Nr. 13/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Omtale af Advokatnævnet i Berlingske

Under overskrifterne ’Politikere truer klagenævn med lukning’ og ’Sagspukkel vokser i udskældt nævn’ skriver Berlingske Tidende i denne uge om Advokatnævnets beretning fra 2011.

2011 har været et omstillingsår for Nævnet, hvor blandt andet sagsgange og struktur er ændret markant. Den omlægning afspejler sig i antallet af behandlede sager i 2011, hvor der har været et produktionstab.

Siden er der sket en væsentlig tilførsel af personaleressourcer til sekretariatet, herunder to yderligere jurister – og en mere på vej. Desuden er der nu tilknyttet to tidligere dommere som sagkyndige konsulenter til sekretariatet for at forberede sager, og fra 2012 yder også kredsbestyrelserne god bistand til Advokatnævnets forberedelse af sager.

Takket være en målrettet indsats fra Nævnets medlemmer, formandskabet og sekretariatet er der nu tegn på, at tiltagene virker: I sommeren 2012 har Advokatnævnet afsluttet lige så mange sager, som der blev i hele 2011.

 

Tal og fakta

Berlingske skriver, at der var 1.578 uafsluttede sager i Advokatnævnet i 2011.

Faktum er, at mere end halvdelen af sagerne var i skriftveksling, og derfor ikke kunne afsluttes på daværende tidspunkt. Resten af sagerne afventede juridisk vurdering og behandling på nævnsmødet.

Her i 2012 er situationen vendt. Det skyldes at produktiviteten er steget væsentligt igennem 2012’s tre kvartaler, så Nævnet her i tredje kvartal producerer flere sager, end der kommer ind. Dermed bliver sagspuklen nu nedbragt.

 

Initiativer i 2011 og 2012

Igennem mere end et år er der taget en række initiativer i Nævnet, som har til formål både at kvalitetssikre afgørelserne og skabe effektive sagsgange.

Det er implementeringen af disse langsigtede forbedringer, der er årsag til perioden med vigende sagsproduktion i 2011 - men som samtidig er årsag til den øgede sagsproduktion her i 2012.

LEAN-PROJEKT
For at sikre en hurtig og smidig behandling af klagerne har sekretariatet fortsat og intensiveret et allerede påbegyndt LEAN-projekt. Der er indført en helt ny sagsgang med særlig fokus på sagsflow og mulighederne for at reducere spildtid.

STANDARD FOR KENDELSER
For at sikre en ensartet og høj kvalitet af selve kendelserne har sekretariatet udarbejdet en fast skabelon til kendelser. Et udkast til en kendelse indeholder derfor en præsentation af den advokatretlige problemstilling, en kortere og mere præcis gengivelse af parternes påstande og anbringender samt fyldigere begrundelser. Udkastene vedhæftes relevant praksis, artikler og bilagsfortegnelse.

FLERE ØJNE PÅ SAGERNE
For at styrke kvaliteten af kendelserne bliver alle kendelsesudkast nu gennemgået af sekretariatschefen eller en erfaren juridisk konsulent før sagen sendes til Advokatnævnets medlemmer.

EVALUERINGSMØDER
For at sikre videndeling blandt nævnssekretariatets medarbejdere og en fastholdelse af kvaliteten i kendelserne, deltager de juridiske medarbejdere i et evalueringsmøde efter møderne i Advokatnævnet. Her gennemgås afgørelserne og de generelle problemstillinger og erfaringer drøftes.

MÅL- OG RESSOURCESTYRING
Der er indført konkrete mål for medarbejdernes produktivitet for at sikre opretholdelsen af en så kort sagsbehandlingstid, som det er muligt og forsvarligt under hensyn til ønsket om også at sikre kvalitet i afgørelserne.

FOKUS PÅ TRIVSEL
Intet sekretariat fungerer godt og effektivt, uden at medarbejderne trives. Der har været nedsat en særlig medarbejdergruppe med fokus på trivsel, ligesom der internt er gennemført en trivselsundersøgelse. Sammen med de øvrige initiativer har dette betydet, at der nu er en høj grad af trivsel og engagement blandt sekretariatets medarbejdere.

RESSOURCETILFØRSEL
Sekretariatet er i 2012 blevet styrket personalemæssigt, idet der bl.a. er tilført yderligere to jurister – og endnu en er på vej. Desuden er der nu tilknyttet to tidligere dommere til sekretariatet for at forberede sager.

BISTAND FRA KREDSBESTYRELSERNE
Advokatrådets kredsbestyrelser – tiltrådt af en offentlighedsrepræsentant – bistår Advokatnævnets sekretariat med forberedelse af sager og kredsbestyrelserne behandler langt flere sager end tidligere for at hjælpe med at nedbringe sagspuklen.

EFFEKTIVISERING AF BESLUTNINGSGANGENE
Arbejdet i Advokatnævnet fordrer et tæt samarbejde og en omfattende kommunikation mellem sekretariatet, som forbereder sagerne, og Advokatnævnet, der træffer afgørelserne. Der er iværksat tiltag, herunder elektronisk kommunikation mellem sekretariatet og nævnet, som forenkler og effektiviserer disse sagsgange.

VIDENSDATABASE
Det er vigtigt, at borgerne og advokaterne har en let adgang til Advokatnævnets praksis. Der er derfor i længere tid blevet arbejdet på en brugervenlig vidensdatabase. Det forventes, at databasen bliver leveret af IT-leverandøren, således at den er klar til brug her i løbet af efteråret.

FOKUS PÅ KVALITET
Advokatnævnet varetager en vigtig samfundsmæssig opgave. Det er på den baggrund vigtigt, at Advokatnævnets sagsbehandling og afgørelser er af en høj faglig kvalitet. Advokatnævnets sekretariat arbejder i tæt dialog med især formandskabet derfor løbende på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og af afgørelserne.

FOKUS PÅ EFFEKTIVITET
Som opfølgning på det LEAN-projekt, der er gennemført i sekretariatet, foretages der løbende en evaluering af sekretariatets sagsgange med henblik på at sikre hensigtsmæssige og effektive administrative processer i forbindelse med sagsbehandlingen.