Advokatsamfundets logo
Nyhedsbrev
01-07-2011
Nr. 1

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Premiere på nyhedsbrevet


Kære læser.

Det er med stor fornøjelse, at vi hermed kan præsentere dig for Advokatsamfundets første elektroniske nyhedsbrev. 

Med nyhedsbrevet ønsker vi at vise større åbenhed og service dels over for advokaterne dels over for de mange organisationer og samarbejdspartnere, som måtte ønske at følge med i aktiviteterne i Advokatsamfundet.

Er du advokat, får du via vores nyhedsbrev en unik service i form af oplysning og information om emner som f.eks. klientkonto, efteruddannelse, hvidvaskningsregler, tilsyn, de advokatetiske regler og udviklingen i Advokatnævnets praksis. Oplysningerne, du kan få her, er så aktuelle, som de overhovedet kan være. Og vi vil kort sagt bestræbe os på at levere oplysningerne så overskuelige og klare, at det ganske enkelt bliver lidt nemmere at være advokat. 

Vores nyhedsbrev bliver ikke en spam-mail, som dukker op dagligt eller hver uge i din mailboks. Vi udvælger nøje oplysningerne og forventer at kunne udsende nyhedsbrevet 4-5 gange årligt.

Vil du alligevel ikke modtage nyhedsbrevet, kan du helt enkelt framelde dig ved blot at trykke på ”Frameld” nederst i dette nyhedsbrev.

Fagligt nyt


NYE ADVOKATETISKE REGLER
De advokatetiske regler som Advokatrådet vedtog den 7. april 2011, har nu fået følgeskab på hjemmesiden af Advokatrådets bemærkninger til regelsættet og af en kolonneopstilling med de hidtidige regler. Se bemærkningerne og kolonneopstillingen på hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk 

ADVOKATUDDANNELSEN
Der er medio juni 2011 åbnet for tilmelding til advokatuddannelsens kurser med start i foråret 2012. 

Den skriftlige eksamen afvikles fire gange om året, senest den 23. juni 2011 med 113 tilmeldte eksaminander. Næste eksamen er den 8. oktober 2011, hvor der også afvikles partnerprøve for ikke-advokater, der som ansatte i et advokatselskab har købt aktier eller anparter i selskabet.

INTERNATIONALT
Et Institut for Europæisk Ret har set dagens lys. Det er hensigten at Instituttet bl.a. skal udgøre et forum, hvor juridiske fagfolk, herunder advokater, fra forskellige retssystemer kan mødes og diskutere relevante emner. Ideen blev født i Kommissionens handleplan for et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU-borgerne, men er blevet realiseret af forskellige sammenslutninger af de juridiske fagfolk, som både skal levere indhold til instituttets aktiviteter, herunder forskning, men som også gerne skulle kunne drage praktisk nytteværdi af de resultater, som instituttet med tiden vil skabe.

Notarhvervet kan ikke forbeholdes egne statsborgere - nye domme fra EU-Domstolen
Kommissionen har fået medhold i sager anlagt mod Belgien, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Luxembourg og Østrig. I disse lande var notarerhvervet forbeholdt egne statsborgere, hvilket Kommissionen mente udgjorde diskrimination på grund af nationalitet, hvilket er forbudt i henhold til EU-Traktaten. I dommene gøres der op med, at notarernes aktiviteter ikke kan anses som udøvelse af offentlig myndighed som defineret i EU-Traktaten. Dommene relaterer sig dermed også til arbejdet i EU vedrørende skabelsen af såkaldt "officielt bekræftede dokumenter", hvor CCBE længe har presset på for, at hvis der skabes et sådant instrument, så må det ikke kun omfatte dokumenter oprettet for notarer men også dokumenter oprettet ved advokatbistand. Dommene, som kan ses på www.curia.europa.eu, har numrene C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, og C-61/08.

Nyt fra Advokatrådet


Advokaternes repræsentanter i råd, nævn og kredse har undergået en vis udskiftning efter Advokatmødet 10. juni 2011 i Kolding. I Advokatrådet kommer fire nye ansigter ind: Kristian Dalsgaard (Holstebro), Jørgen Merrild Bie (Horsens), Sysette Vinding Kruse (København) og Jens Klokhøj (Holbæk).

Også blandt advokaternes repræsentanter i Advokatnævnet og i kredsbestyrelserne er der kommet flere nye ansigter til. Oversigten over de otte kredsbestyrelser, det nye advokatnævn samt Advokatrådet findes i magasinet Advokaten 5/2011, der udkom 20. juni.

På Advokatmødet fik advokat Elsebeth Rasmussen Advokatsamfundets hæderspris på 50.000 kroner. Samtidig bød mødet på indstiftelsen af Advokatrådets Journalistpris, som gik til journalist Astrid Fischer fra Danmarks Radios P1 Orientering.

Du kan finde beretningen og regnskab på www.advokatsamfundet.dk, mens næste nummer af magasinet Advokaten fortæller om de tre faglige tema-diskussioner, der fandt sted på Advokatmødet.

Diverse


Udveksling med domstolene
Ved lov nr. 1266 af 16. december 2009 blev der indsat et nyt stk. 3 i retsplejelovens § 54 a, der gør det muligt at ansætte dommerfuldmægtige tidsbegrænset, hvis det sker som led i en udvekslingsordning.
Domstolsstyrelsen har ikke hidtil udnyttet denne hjemmel, men er nu i dialog med en række institutioner og et enkelt advokatfirma om etablering af udvekslingsordninger.
Ordningen er landsdækkende, men det er endnu ikke muligt at sige, hvor mange tidsbegrænsede stillinger domstolene forventer at kunne besætte årligt. Det ligger dog fast, at der bliver tale om et begrænset antal stillinger. En tidsbegrænset ansættelse vil typisk have en varighed af 1-2 år, men dette forhandles til dels individuelt under hensyn til parternes behov. Henvendelse om ordningen kan ske til Gerd Sinding, Domstolsstyrelsen.

Advokatvagterne holder lukket i juli måned.

Årsfest for nye advokater
Der blev den 24. juni 2011 afholdt årsfest for nye advokater. Festen blev lige som sidste år holdt på Nationalmuseet, og der deltog ca. 140 personer. I aftenens løb var der tale ved justitsminister Lars Barfoed og rådsformand Søren Jenstrup samt underholdende indslag med musik og stand-up. Festen, som er en fortsættelse af det nye initiativ, der blev taget i 2010, var en stor succes. 


Advokatsamfundet ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Torben Jensen, generalsekretær