Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
31-10-2012
Nr. 14/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Opslag: Advokatmedlemmer til Udlændingenævnet

Ved lov nr. 571 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg blev det besluttet at oprette et nyt nævn; Udlændingenævnet.

Nævnet skal fungere som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. For så vidt angår nævnets kompetence og sammensætning i øvrigt, henvises til lovforslag L. 178 af 25. april 2012.
Advokatrådet har fra Justitsministeriet modtaget en anmodning om at indstille op til 10 medlemmer til Udlændingenævnet.
Mødeaktiviteten må forventes at være 2-3 møder om måneden, dog med periodevise udsving. Vederlaget til advokatmedlemmerne af Udlændingenævnet udgør ca. 9.500,- kroner pr. heldagsmøde.

Interesserede advokater bedes indsende ansøgning vedlagt CV til Advokatsamfundet senest 8. november 2012. Ansøgningerne bedes sendt pr. e-mail til iso@advokatsamfundet.dk Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens faglige kompetencer og relevante erfaring. Som led i udvælgelsen vil der endvidere blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinærsager vedrørende ansøgerne. Alle ansøgere modtager besked om den endelige indstilling.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær