Landsretsdom om advokaters ytringer på sociale medier

Print Print
20-02-2020

Østre Landsret har ved dom af 12. december 2019 behandlet spørgsmål om en advokats udtalelser på Facebook i relation til god advokatskik.

Først fastslog landsretten, at udtalelserne var fremsat i advokatens egenskab af advokat, selvom advokaten ikke havde benyttet sin titel i forbindelse med udtalelserne. Landsretten lagde vægt på, at det fremgik af sammenhængen, at advokatens udtalelser vedrørte en dengang verserende retssag og angik det tema, som retssagen omhandlede.

Retten fremhævede derefter praksis fra Højesteret, som siger, at retsplejelovens § 126 om god advokatskik indeholder en begrænsning af advokaters ytringsfrihed, men at denne begrænsning er nødvendig i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder. Det må dog i det enkelte tilfælde vurderes, om indgrebet i ytringsfriheden står i rimeligt forhold til formålet med begrænsningen.

I det konkrete tilfælde fandt landsretten – som Advokatnævnet og byretten – at advokaten ved at fremsætte sine udtalelser var gået videre end berettiget varetagelse af klientens interesser tilsagde, og at ytringerne derfor var en overtrædelse af § 126, stk. 1.  

Læs mere om dommen her

Læs mere om advokaters brug af sociale medier her