Fravær er ikke en formildende omstændighed

Print Print
17-01-2020

Advokatnævnet afsagde i december 2019 to kendelser, hvoraf det kan udledes, at det forhold, at en advokat er på barsel, ikke i sig selv kan anses for en formildende omstændighed.

I sag 2019-1715 havde retten fastsat en frist til at stille supplerende spørgsmål til syn- og skønsmanden. Advokaten overholdt ikke fristen, og nævnet fandt, at han derved havde tilsidesat god advokatskik. Nævnet lagde vægt på, at det var advokatens ansvar under sit fravær at sikre, at al post, herunder fristmeddelelser, blev håndteret. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at det af advokatens autosignatur fremgik, at henvendelser i hans fravær skulle rettes til en anden navngiven advokat.

I sag 2019-1813 fandt nævnet, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved at meddele retten, at hun kunne give møde i en nævningesag på en dato, som hun allerede havde reserveret til hovedforhandling i en anden sag, dvs. en dobbeltberammelse. Advokaten havde gjort gældende bl.a., at hun ikke var opmærksom på problemstillingen pga. fravær grundet barsel. Nævnet tillagde det formildende omstændigheder, at der var tale om en utilsigtet fejl, og at advokaten gjorde ihærdige forsøg på at løse problemet. Det forhold, at advokaten var på barsel, da hun gav meddelelsen til retten, der førte til dobbeltberammelsen, fik imidlertid ikke betydning for sanktionsfastsættelsen i formildende retning.