Debat-Det er bedst for alle at hårde skilsmisser løses i retten

Print Print
05-10-2020


Debatindlæg bragt i Politiken 4. oktober 2020

Hvis politikerne gerne vil have den uholdbare ventetid ned ved skilsmissesager, ligger løsningen lige for. Overgiv de høj konfliktfyldte sager direkte til retten, for der ender de alligevel.

Af Liv Dyrhauge-Klargaard, familieretsadvokat og medlem af Advokatrådet.

Kritikken har været fremme i flere omgange i medierne i de seneste måneder. Ventetiderne i familieretshusene er gået for vidt, siden de i 2019 overtog Statsforvaltningens arbejde i et reformeret systemet for skilsmissesager. Det har enorme konsekvenser for familier og ikke mindst de børn, det går udover, når forældre vil skilles og ikke kan blive enige om fordelingen af samvær.

Det var meningen, at det nye system skulle gøre det smidigere for alle parter med et særligt fokus på børnenes trivsel og inddragelse, når en familie gennemgår en skilsmisse. Men som det ser ud nu, har det haft modsat effekt. De ekstremt lange ventetider i familieretshusene er uholdbare og ødelæggende for familierne. Op til ni måneder kan der gå, før parterne i det hele taget indkaldes til det første møde. I mellemtiden øges konflikten i familien, og det samme gør usikkerheden for børnene.

Regeringen har undervejs afsat flere økonomiske midler til familieretshusene for at kunne ansætte flere medarbejdere og få ventetidspuklen bragt ned. Det er fint med flere ressourcer, men det har ingen effekt på problemet. Systemet fungerer ikke efter hensigten, som det er bygget op nu. Det er en politisk beslutning, at alle sager skal behandles i et forløb i familieretshusene, selvom mange af dem hører hjemme og ender i retten, og det er en politisk beslutning at ændre det.

Som vi ser det, er der kun en udvej nu og her, som realistisk set kan føre til en forbedring af systemet på kort sigt: Høj konflikt sager skal direkte videre i retten.

Sådan som det foregår nu, trækkes sagerne unødigt i langdrag med dobbelt op på sagsbehandlingen, for mange ender alligevel i retten og skal starte forfra. Det rigtige ville være, at de komplekse og konfliktfyldte sager, de såkaldt ”røde” sager, gik direkte til domstolene for at undgå de ni måneders ventetid på møder og de efterfølgende måneders sagsbehandling, inden sagerne oversendes til retten Vi ved, at domstolene i civile sager også er presset af lange ventetider, men familieretten har forstået, at prioritere børnesagerne.  

Sagsbehandlingstiden ved familieretterne er meget kortere end i familieretshusene. for eksempel har retterne i Svendborg og Odense en berammelsestid på 1-2 måneder.

Når sagerne først er sendt til retten, kan de være afgjort inden for et par måneder, alt afhængig af, hvilken model, man anvender. Den skræddersys til den enkelte familie og deres børn.

Retterne har mulighed for at inddrage børnepsykologer i processen eller anvende mediation, hvor parterne støttes til selv at finde en løsning. Familieretterne behandler børnesagerne som hastesager, og berammer dem hurtigt, da man anerkender og støtter op om, at børnene hurtigst muligt skal ud af konflikten. Der er en anden ting, som taler for, at højkonfliktsagerne bør sendes direkte i retten i stedet for at cykle rundt i familieretshuset. Forældrene kan fra start få adgang til bistand fra en børnepsykolog.

De børnefaglige, som er tilknyttet retterne, er specialuddannede børnepsykologer med mange års erfaring. Det er sjældent tilfældet i Familieretshusene. Deres børnesagkyndige er oftest ikke uddannede børnepsykologer, og de har ikke altid de fornødne kompetencer til at belyse en sag, som skal videre til retten. Ikke desto mindre er det politisk besluttet, at alle sager skal belyses i familieretshuset, før de kan sendes videre til retten, der hvor de røde sager alligevel ender. Familieretterne er fuldt ud kompetente og ofte hurtigere til at belyse sagerne og vurdere hvilke oplysninger, som skal bruges til behandling i retterne.

Vi er ikke i tvivl om, at en direkte overdragelse til domstolene af de højkonfliktfyldte sager vil gavne såvel familierne som familieretshusene, der får flere ressourcer til sagsbehandlingen af de mindre komplekse sager.

For familier med et højt konfliktniveau vil en direkte behandling i retten samlet set medføre en nedsat ventetid på mellem 9-15 måneder, samtidig med, at de får adgang til en børnepsykolog og en dommer typisk indenfor en måned.

Læs debatindlæg i Politiken her

.