Advokatens pligt til at betale for fuldmægtiges uddannelse kan ikke fraviges ved aftale

Print Print
14-05-2020

En ny kendelse fra Advokatnævnet fra marts 2020 fastslår, at det er en grov tilsidesættelse af god advokatskik at undlade at afholde udgifterne til advokatuddannelsen for en fuldmægtig, der er autoriseret under advokaten, da der er tale om en lovfæstet og grundlæggende advokatpligt. Pligten kan ikke fraviges ved aftale.

I sagen fremgik det af ansættelseskontrakten, at advokatfuldmægtigen selv skulle tilmelde sig og afholde alle udgifter forbundet med advokatfuldmægtiguddannelsen og efteruddannelse.

Advokatnævnet fandt, at indklagede havde handlet groft i strid med god advokatskik ved i strid med retsplejelovens § 126, stk. 3, 2. pkt. at undlade at afholde udgifterne til klagers teoretiske grunduddannelse og pålagde en tillægsbøde på 40.000 kr.

Advokatrådet besluttede i november 2019, at man fremover vil indlede disciplinærsag i forhold til principaler, som ikke betaler for fuldmægtigens uddannelsesaktiviteter. Advokatrådet ønsker med den nye linje at betone vigtigheden af, at principalen er villig til at løfte det ansvar, som følger med ansættelsen af en advokatfuldmægtig.

Advokatnævnets kendelse understreger vigtigheden i principalens ansvar.

Du kan læse mere om Advokatrådets nye praksis for principalens uddannelsesforpligtelse og reglerne om uddannelsesforløbet her.