Tilsyn med hvidvask stadig et indsatsområde

Print Print
28-02-2019

Ud fra en samfundsmæssig og politisk betragtning er forebyggelse af hvidvask både aktuelt og et helt centralt område for Advokatrådets tilsyn. Det er et område, som alle advokater, der har sager omfattet af hvidvaskloven, må tage alvorligt.

Af Christian Bruselius Beck, specialkonsulent, Advokatsamfundet

Tilsyn med hvidvask har siden juni 2017, hvor loven trådte i kraft, været et klart fokusområde for Advokatsamfundet, der blandt andet var nogle af de første til at udgive en vejledning herom.

Tilsynet med hvidvask vil også fremover være et indsatsområde for Advokatrådet. Blandt andet vil sekretariatet deltage i kredsmøderne i marts 2019 for at gennemgå udvalgte dele af hvidvaskloven ud fra en tilsynsvinkel. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål.

Advokatsamfundet samarbejder med andre tilsynsmyndigheder om forebyggelse af hvidvask og deltager i nationale og internationale fora, hvor forebyggelsen tilrettelægges og koordineres, samtidig med at der afgives høringssvar til lovforslag og fremsendes bemærkninger i CCBE-regi.

Dette arbejde bidrager til at skabe de ideelle forudsætninger for et godt tilsyn med advokater, ligesom det sikrer en høj kvalitet af den rådgivning, som Advokatsamfundet løbende yder advokater.

En ligeså stor del af forebyggelsen af hvidvask ligger hos de enkelte advokater, og er et ressourcekrævende arbejde, hvor der - udover løbende kendskab til alle klienter ved indhentelse af oplysninger - skal udarbejdes risikovurdering, politik og procedure.

Advokatsamfundet anerkender udfordringen ved, at alle advokatvirksomheder efter 2017-hvidvaskloven har været forpligtet til at udarbejde alle tre hvidvaskdokumenter. I et forsøg på at hjælpe særligt de små og mellemstore virksomheder har Advokatsamfundet udarbejdet ideoplæg til risikovurdering, politik og procedure, som findes på hjemmesiden. Her findes ligeledes Advokatrådets hvidvaskvejledning samt ideoplæg til § 16-underretning efter hvidvaskloven.

Det er hensigten, at de tre hvidvaskdokumenter skal reducere ressourceforbrug for den enkelte advokatvirksomhed, uden at formålet med hvidvaskloven forspildes. Det er således fortsat op til det enkelte kontor at udfylde oplysninger om de særlige sagsområder, som kontoret har, og at identificere og vurdere risikofaktorer. Strukturen og en række beskrivende dele ligger i udkastform i ideoplægget.

Frist til at efterkomme påbud

Hvis du har haft tilsynsbesøg og ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede hvidvasklovens krav, vil Advokatrådets sekretariat udstede påbud om at efterleve reglerne samt fastsætte en frist for fremsendelse af materiale til dokumentation for, at kravene efterleves. Såfremt der efter udløbet af meddelt frist fortsat ikke foreligger dokumentation for, at kravene i hvidvaskloven efterleves, vil advokaten kunne forvente at blive indbragt for Advokatnævnet med påstand om bøde.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at manglerne, som konstateres under et tilsynsbesøg, kan være så alvorlige, at advokaten allerede i forbindelse med tilsynsbesøget vil blive indbragt for Advokatnævnet.

Det er således afgørende, at advokater ikke betragter tilsynsbesøg som muligheden for at få vejledning til at udarbejde fornødne retningslinjer. Tilsynsbesøget tjener langt overvejende det formål at sikre, at advokaten overholder reglerne. Det må betragtes som undtagelsen, at et tilsynsbesøg skal medføre væsentlige påbud om, at advokaten skal rette ind, idet advokaten forventes at overholde gældende regler.

Hvis du efter at have læst vejledningen på hjemmesiden stadig har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Advokatsamfundet enten på mail eller telefonisk