Styrket indsats for borgernes retssikkerhed på det sociale område

Print Print
02-05-2019

Advokatrådet søsatte i 2015 projektet Retssikkerhed i forvaltningen og udgav i den forbindelse en rapport med konkrete forslag til, hvordan borgerens retssikkerhed kunne højnes. Et af forslagene i rapporten var, at oprette et uafhængigt råd på det sociale område for at iværksætte undersøgelser af, hvorvidt kommunerne lever op til og overholder lovgivningen, vejledninger og principafgørelser. I efteråret 2018 blev projektet tildelt 12 mio. kroner fra satspuljen. Efterfølgende har Advokatsamfundet i samarbejde med FOA og Danske Handicaporganisationer arbejdet for at sikre den bedst mulige endelige udformning af Advokatrådets oprindelige idé.

De politiske forhandlinger omkring forslaget er netop tilendebragt, og der er enighed om at nedsætte en ny retssikkerhedsgruppe, der skal se nærmere på udvalgte områder af kommunernes praksis. Retssikkerhedsgruppen vil blive forankret i Ankestyrelsen men vil referere direkte til ministeriet. Indsatsen vil blandt andet bestå i at udarbejde analyser om for eksempel sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler. Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område. Emnerne for retssikkerhedsgruppens analyser besluttes af et rådgivende organ bestående af organisationer på det sociale område, som har et godt overblik over borgernes udfordringer i mødet med det offentlige. Retssikkerhedsgruppen og det rådgivende organ forventes at være på plads i løbet af efteråret 2019. De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.

Advokatrådet ser meget positivt på, at initiativet fra 2015 nu munder ud i en konkret mulighed for at forbedre retssikkerheden på det sociale område.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Styrket indsats for borgernes retssikkerhed paa det sociale omraade.aspx - d. 30-05-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.