Resumé af to kendelser og en afvisning fra Nævnet

Print Print
10-01-2019


Det var ved redaktionens slutning uvist, om der sker indbringelse af kendelserne for domstolene.

Manglende tilbagebetaling af salær
Den 18. december 2018 afsagde Advokatnævnet kendelse om, at en indklaget advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at efterkomme et pålæg i en tidligere nævnskendelse om tilbagebetaling af for meget modtaget salær. Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at den manglende tilbagebetaling beroede på manglende betalingsevne.

Direkte henvendelse til klientens modpart (v/advokatfuldmægtig)
Ligeledes den 18. december 2018 afsagde Advokatnævnet kendelse omkring principalansvar i forbindelse med en advokatfuldmægtigs henvendelse direkte til en modpart, der var repræsenteret ved advokat.

Advokatnævnet fandt, at advokaten som principal var ansvarlig for sin fuldmægtigs handling, og at han ved sit manglende eller utilstrækkelige tilsyn i forbindelse med fuldmægtigens direkte henvendelse til modparten, der var repræsenteret ved advokat, havde tilsidesat god advokatskik. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der ved fuldmægtigens henvendelse verserede en retssag mellem parterne, og at det ikke var godtgjort, at henvendelsen vedrørte et fra retssagen klart adskilt forhold.

Dette er i tråd med nævnets praksis, hvorefter principalen som udgangspunkt er ansvarlig for sin fuldmægtigs handlinger, når denne i arbejdsforholdet foretager dispositioner i forhold til klienter og andre. Ligeledes følger det af nævnets praksis, at det er i strid med god advokatskik at rette direkte henvendelse til klientens modpart / en anden advokats klient, hvilket også fremgår af flere tidligere kendelser og domme, der er publiceret i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Afvisning
Advokatnævnet afviste den 13. november 2018 en klage i en familiesag, hvor klagetemaet var indklagede advokats udtalelser i forbindelse med en telefonsamtale. Klager gjorde gældende, at udtalelserne var freds- og ærekrænkende, ligesom de udgjorde bagvaskelse og injurier. Klager oplyste at have optaget samtalen, der kunne fremlægges som lydfil.

Nævnet afviste klagen under henvisning til, at den vedrørte udtalelser under en telefonsamtale. Nævnet bemærkede, at klager behandles på skriftligt grundlag, og at lydfiler ikke inddrages i sagsbehandlingen. Afgørelsen af sagen krævede derfor en bevisførelse, der ikke kunne finde sted for nævnet.

I 2017 blev 466 ud af 1.250 sager afvist. Validerede tal for 2018 foreligger endnu ikke, men der henvises til Nævnets årsberetning, der udkommer i midten af maj 2019.