Ny bestemmelse om oplysningspligt for advokater med anden virksomhed

Print Print
29-05-2019

I den nye lov nr. 1540 af 18. december 2018 med initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn, er der som § 143, stk. 4 indsat følgende bestemmelse:

”Stk. 4. Advokater og deres autoriserede fuldmægtige må ikke foretage eller medvirke til handlinger eller undladelser, som lægger hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn, eller hvis formål er at unddrage sig tilsynet”

Det fremgår af lovbemærkningerne til denne bestemmelse, at Justitsministeriet som supplement til bestemmelsen foreslår, at der i de Advokatetiske Regler indsættes en oplysningspligt for advokater, der i erhvervsmæssig øjemed driver anden virksomhed end advokatvirksomhed. Kravet om oplysninger skal sikre, at der er den fornødne gennemsigtighed i relationen for de kunder, der handler med advokatens anden virksomhed.

Advokatrådet har besluttet at indsætte følgende bestemmelse som ny pkt. 13.9. i de Advokatetiske Regler:

”13.9.

Advokater, som uden for sin advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver anden virksomhed, der af kunderne kan forveksles med advokatvirksomhed, skal af egen drift oplyse kunderne om, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed og dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.”

Bestemmelsen vil have virkning af 1. juli 2019.