Advokatrådet afventer domstolenes endelige afgørelse

Print Print
04-07-2019


Advokatnævnet har 4. juli 2019 truffet afgørelse i sagen om Skatteministeriets klage i forbindelse med Advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat i peroden 2010 - 2015.

Afgørelsen vil ifølge Bech-Bruun blive indbragt for domstolene.

Advokatrådet er ikke part i sagen, men vil - når afgørelsen er endelig - tage sagen til efterretning, idet de advokatetiske regler afspejler Advokatnævnets og domstolenes praksis. Advokatrådet vil nu afvente domstolenes endelige afgørelse, og herefter tage stilling til, om denne afgørelse giver anledning til justeringer.