Sagsbehandlingstiden på straffesager skal sænkes

Print Print
02-02-2018


Sagsbehandlingstiden på straffesager skal gøres kortere, og politiets, anklagemyndighedens og domstolenes ressourcer skal bruges mere hensigtsmæssigt. Det fremgår af Justitsministeriets udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, som blev sendt i høring den 15. januar 2018.

Justitsministeriet foreslår blandt andet, at den sigtedes mulighed for at vælge forsvarer indskrænkes ved, at den sigtede ikke fremover skal kunne vælge en bestemt forsvarer, hvis det medfører en væsentlig forsinkelse i forhold til, at en anden beskikkes som forsvarer.

Hvornår en forsinkelse er så væsentlig, at den sigtedes ønske om en bestemt forsvarer skal tilsidesættes, skal ifølge Justitsministeriet afhænge af, om sagen vedrører vold, voldtægt eller våbenbesiddelse på offentligt tilgængeligt sted, en såkaldt vvv-sag, og om spørgsmålet angår nybeskikkelse eller afbeskikkelse.

I vvv-sager vil der ved nybeskikkelser ikke længere blive accepteret mere end to ugers forsinkelse i forhold til, at en anden beskikkes til forsvarer, hvis retten har foreslået et passende antal tidspunkter for hovedforhandlingen, og den ønskede forsvarer hverken kan møde på disse tidspunkter eller på et tidligere tidspunkt. Hvis forsvareren ikke kan møde på de af retten foreslåede tidspunkter, men dog kan møde på et tidligere tidspunkt, accepteres ikke mere end tre ugers forsinkelse i forhold til, at en anden beskikkes som forsvarer.

I andre sager er fristerne som udgangspunkt fire eller seks uger, men fristerne vil ikke være lige så absolutte som i vvv-sagerne.

Advokatrådet vil afgive høringssvar til lovforslaget.

Se udkast til lovforslaget her