Nyt fra Nævnet

Print Print
07-09-2018

Advokatnævnet har i nogle nyligt afsagte kendelser vurderet spørgsmålet om god advokatskik i forbindelse med brug af minretssag.dk. Her følger et kort resume af kendelserne.

Kendelse af 29. maj 2018 (sagsnr. 2018-635)
Advokatnævnet afgjorde ved kendelse af 29. maj 2018 en klagesag vedrørende en stævning indgivet via minretssag.dk. Indklagede advokat sendte en e-mail til modparten med teksten ”stævningen ligger på minretssag.dk om 10 min.” Indklagede sendte ikke en kopi af stævningen til modparten i forbindelse med indgivelsen af denne til retten. Nævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved at indgive stævning til retten uden samtidig at sende kopi til modparten og ikendte en bøde på 10.000 kroner. Kendelsen er indbragt for retten.

Kendelse af 20. august 2018 (sagsnr. 2018-848)
Advokatnævnets kendelse af 20. august 2018 vedrører ligeledes pligten til at orientere modparten om en stævning. Indklagede indgav stævning den 8. februar 2018 via minretssag.dk uden at sende kopi af stævningen til modparten. Indklagede gjorde blandt andet gældende, at der ham bekendt ikke var nævnspraksis, der fastslog, at det skete var i strid med god advokatskik, og at alle parter har adgang til minretssag.dk og dermed blev fuldt orienteret om indleveringen af stævningen. Nævnet ikendte indklagede en bøde på 10.000 kroner for at have indgivet en stævning uden i umiddelbar forlængelse heraf at sende kopi af stævningen til modparten. Sekretariatet er ikke bekendt med, om kendelsen vil blive indbragt for retten.

I overensstemmelse med hidtidig praksis er det således fortsat som udgangspunkt i strid med god advokatskik, hvis en advokat i forbindelse med indgivelse af stævning til retten ikke sender en kopi af stævningen til modparten. Minretssag.dk ændrer ikke på dette udgangspunkt, jf. de afsagte kendelser.

Kendelse af 20. august 2018 (sagsnr. 2017-3651)
Nævnets afsagde endvidere den 20. august 2018 en kendelse, der blandt andet angik manglende orientering af modparten om en henvendelse til retten via ”minretssag.dk” med anmodning om fristforlængelse. Nævnet frifandt indklagede for dette klagepunkt og anførte blandt andet:

”Ved indgivelse af stævning via ”minretssag.dk" skal en advokat umiddelbart efter oprettelse af stævningen på ”minretssag.dk”, det vil sige når sagen er anlagt, sende kopi af stævningen og bilag til modparten.

Det er ikke nødvendigt at sende efterfølgende processkrifter og meddelelser særskilt til modparten, idet modparten automatisk vil få besked om og adgang til det nye materiale på ”minretssag.dk”. Det er dog advokatens pligt at sikre, at modparten er markeret som modtager af processkrift og meddelelser til retten.

Advokatnævnet lægger til grund, at den omhandlede retssag blev anlagt via ”minretssag.dk”, og at [indklagedes] anmodning om fristforlængelse blev indgivet via ”minretssag.dk”.

Selv om det måtte blive lagt til grund, at [indklagede] ikke fik modparten markeret som modtager af anmodningen om fristforlængelse, finder Advokatnævnet det ikke godtgjort, at han herved i forbindelse med brugen af den nye portal ”minretssag.dk” havde til hensigt at undlade at orientere modparten om anmodningen om fristudsættelse.

Under disse konkrete omstændigheder, hvorved modparten ikke led et retstab, kan det betegnes som en ekspeditionsfejl, hvis modparten ikke blev registreret som modtager af [indklagedes] anmodning om fristforlængelse.

Advokatnævnet finder på denne baggrund, at [indklagede] ikke har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.”

Advokatnævnets sekretariat vil løbende orientere om nævnets seneste praksis vedrørende minretssag.dk i nyhedsbreve eller på anden vis.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Nyt fra Naevnet.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.