Loven om Advokatrådets tilsyn er vedtaget

Print Print
07-12-2018

Loven vil medføre, at Advokatrådet får styrket og effektiviseret tilsynet på følgende områder:

 • Kodificering af gældende ret, så det fremgår direkte af retsplejeloven, at Advokatrådet fra advokater kan kræve alle oplysninger, dokumenter mv., som er nødvendige for rådets tilsyn.
 • Betingelserne for, hvornår der kan afholdes en kollegial samtale med en advokat, lempes.
 • Der indsættes hjemmel til, at Advokatrådet til brug for tilsynet kan indhente oplysninger fra blandt andet domstolene, skattemyndighederne, politiet, anklagemyndigheden. På samme måde indsættes der hjemmel til, at en række myndigheder kan – og i visse tilfælde skal – videregive oplysninger til Advokatrådet til brug for tilsynet.
 • Der oprettes en whistleblower-ordning, hvor potentielle overtrædelser af advokatpligterne kan indberettes anonymt.
 • Advokatrådet skal udarbejde en årlig plan for sin tilsynsvirksomhed samt arbejdsprogrammer for udførelsen af tilsynet.

Advokatnævnet får nye sanktionsmuligheder:

 • Mulighed for i grove sager at forhøje bøden op til 600.000 kroner.
 • Mulighed for betinget frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.
 • Mulighed for midlertidig frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

Herudover er der i loven bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for at indgive klage til Advokatnævnet.

Der er ligeledes vedtaget bestemmelser, der vedrører advokaters drift af anden virksomhed end advokatvirksomhed, og som har følgende elementer:

 • Advokater ikke må foretage handlinger eller undladelser, der lægger hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn, eller hvis formål er at unddrage sig tilsynet.
 • I de advokatetiske regler indsættes der en bestemmelse om, at en advokat, som uden for sin advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver anden virksomhed, der kan forveksles med advokatvirksomhed, har en oplysningsforpligtelse over for kunderne. Advokaten skal således blandt andet oplyse, at virksomheden ikke er en advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.
 • I forbindelse med den årlige indsendelse af klientkontoerklæring skal advokaten oplyse om ejerandele i andre virksomheder end advokatvirksomheder. Denne forpligtelse gælder dog kun, hvor advokaten med sit ejerskab ønsker og får indflydelse på driften af virksomheden.

 

Advokatsamfundet vil på et senere tidspunkt orientere yderligere om de nye tiltag, herunder hvordan de udmøntes i praksis.

Loven kan ses her .

Loven er på nogle punkter inspireret af tilsynsordningen for revisorer. I den sammenhæng kan det oplyses, at der er kommet nye regler om tilsyn med revisorer, som til en vis grad lemper tilsynet med revisorerne.

Læs mere om revisorernes tilsynsordning her .