Kendelse af 29. maj: 2018 Advokat skulle have vejledt om muligheden for at klage til Advokatnævnet

Print Print
05-07-2018

Advokatnævnet har ved kendelse af 29. maj 2018 (sag nr. 2017-2627 og 2017-2628) for første gang taget stilling til en klage over, at indklagede ikke havde vejledt om muligheden for at klage over et salær til Advokatnævnet, jf. de advokatetiske regler pkt. 15.7.

Indklagede havde bistået klager i forbindelse med en ejendomshandel, og der opstod efterfølgende tvist om, hvorvidt indklagede havde ydet mangelfuld bistand i relation til en servitut på ejendommen. Klager bestred på den baggrund også salærets rimelighed, og indklagede, der fastholdt salærkravet, undlod i den forbindelse at vejlede om muligheden for at klage til Advokatnævnet. Nævnet frifandt indklagede i relation til klagen over mangelfuld bistand ved hushandlen, men nævnet fandt, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at vejlede om, at der kunne klages over salæret til Advokatnævnet. Sanktionen blev fastsat til en irettesættelse, idet der blev lagt vægt på, at det fremgik af forholdene, at klager var bekendt med muligheden for at klage til Advokatnævnet. Indklagedes salær blev samtidig godkendt.

Kendelsen forventes lagt i Advokatnævnets vidensdatabase.