Fiskeriministeren ændrer lovforslag efter Advokatrådets kritik

Print Print
23-11-2018

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen sendte tidligere på efteråret et lovforslag om ændring af fiskeriloven i høring. Det skete som led i indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. Lovforslaget er efterfølgende blevet ændret på to vigtige punkter efter kritik fra Advokatrådet.

Blandt tiltagene var der lagt op til, at kontrolmyndighederne kunne afkræve advokater oplysninger vedrørende deres klienters økonomiske mellemværender. Advokatrådet pegede i sit høringssvar på, at beskyttelsen af fortroligheden mellem advokat og klient er et grundlæggende princip i en retsstat, og at det helt klare udgangspunkt er, at staten ikke kan foretage indgreb i fortrolighedsforholdet. Endvidere anførte Advokatrådet, at indgrebet ikke var særligt begrundet i lovforslagets bemærkninger, og at indgrebet havde et bredt og uklart anvendelsesområde.

Der var endvidere i forslaget indsat en kontrolbestemmelse, hvorefter kontrolmyndigheden uden retskendelse kunne få adgang til både kvoteejeres forretningslokaler og private boliger. Advokatrådet pegede i sit høringssvar på, at sådanne kontrolbestemmelser kun undtagelsesvist bør indføres, jf. Justitsministeriets Lovkvalitetsvejledning, og at der i hvert fald bør redegøres for nødvendigheden af kontrolbestemmelsen, herunder særligt når der er adgang til privat beboelse.

Advokatrådet har med tilfredshed noteret sig, at det fremsatte lovforslag nu er ændret på disse to punkter, så kontrolmyndighederne ikke kan afkræve advokater oplysninger om deres klienter, og kontrolmyndigheden ikke uden retskendelse har adgang til privat beboelse.

Læs Advokatrådets høringssvar her