Bøder for at forhindre tilsyn

Print Print
22-03-2018

Advokatnævnet har i to kendelser fastslået, at det er en alvorlig sag at lægge hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn.

I den ene sag anmodede Advokatrådet – som led i Advokatrådets undersøgelser af en advokats opkrævning af salærer i skattesager – advokaten om at udlevere fuldstændige sagskontokort, hvilket advokaten undlod. Advokatrådet indbragte herefter advokaten for Advokatnævnet, der i sin kendelse blandt andet udtaler:

 ”Advokatnævnet finder, at [advokaten] ved ikke at efterkomme Advokatrådets påbud om at fremsende fuldstændige sagskontokort vedrørende de omhandlede skattesager har undladt på behørig vis at medvirke til gennemførelsen af Advokatrådets tilsynsbeføjelser, og at [advokaten] herved har handlet groft i strid med god advokatskik”.

Advokaten blev pålagt en bøde på 30.000 kroner og ugentlige tvangsbøder på 1.000 kroner, indtil advokaten efterkommer Advokatrådets anmodning.

I den anden sag meddelte Advokatrådet en advokat, at rådet havde besluttet at gennemføre en kollegial samtale med advokaten, som tidligere af Advokatnævnet var blevet pålagt en række sanktioner. Advokaten afviste at deltage og afviste trods anmodning at dokumentere lovligt forfald. Derfor blev advokaten indbragt for Advokatnævnet, der i sin kendelse blandt andet sagde:

”[Advokaten] har ved sin adfærd modsat sig Advokatrådets varetagelse af dets tilsynsopgaver ved først at have meddelt, at han ikke ville deltage i den kollegiale samtale, for dernæst at have nægtet at dokumentere lovligt forfald. Advokatnævnet finder på den baggrund, at [advokaten] groft har tilsidesat god advokatskik”.

Advokatnævnet pålagde advokaten en bøde på 20.000 kroner. Kendelsen er stadfæstet af Københavns Byret.