Arbejdet med en kollektiv forsikringsordning er indstillet

Print Print
23-08-2018

Advokatrådet og forsikringsmæglervirksomheden Willis-Tower-Watson har igennem nogen tid arbejdet med en skitse til en tvungen, kollektiv forsikrings- og garantistillelsesordning for alle advokater. Projektet er blandt andet iværksat på baggrund af en konstatering af, at formuen i Erstatningsfonden er blevet reduceret i de senere år og nu udgør omkring 20 mio. kr. Der har ikke siden 2004 været foretaget indbetalinger fra alle landets advokater til Erstatningsfonden, hvorimod der løbende er foretaget udbetalinger fra fonden, og Advokatrådet har i lyset heraf besluttet at se nærmere på alternativer til Erstatningsfonden.

En tvungen, kollektiv forsikringsordning, som blandt andet er inspireret af en tilsvarende ordning i Sverige, går i korthed ud på, at Advokatsamfundet som forsikringstager indgår en forsikringsaftale med et forsikringsselskab med samtlige advokater som sikrede. Forsikringen vil omfatte de grundlæggende krav efter vedtægten, det vil sige en ansvarsforsikring på 2,5 mio. kr., garantistillelse på 5 mio. kr. og en særskilt forsikring, som skulle dække de krav, som Erstatningsfonden i dag dækker.

Advokatrådet har via Willis-Tower-Watson indhentet tilbud fra fire forsikringsselskaber på en sådan ordning. Tilbuddene omfatter de ovennævnte tre elementer samt en mulighed for individuel exces-dækning på indtil 50 mio. kr.

Advokatrådet har som led i arbejdet med ordningen afholdt et betydeligt antal møder med advokatfirmaer i hele landet, ligesom projektet er blevet drøftet med en kæde af advokatfirmaer og på kredsmøder i næsten alle landets otte advokatkredse.

Efter Advokatrådets opfattelse er der ubetinget en række fordele ved den skitserede ordning. Blandt andet vil ordningen indebære en lettelse i administrationen af advokatansvarsforsikringer; både i de enkelte advokatfirmaer og i Advokatsamfundet. Da forsikringen så at sige vil ”følge advokatbeskikkelsen”, vil man kunne undgå sager, hvor det viser sig, at en advokat slet ikke har tegnet ansvarsforsikring. Heroverfor står dog, at der med de indhentede tilbud fra forsikringsselskaberne består en ganske betydelig usikkerhed om den forsikring, der af Advokatsamfundet vil kunne tegnes nu og i fremtiden, både med hensyn til pris, selvrisiko, forsikringsvilkår og skadesbehandling mv. Efter Advokatrådets opfattelse er denne usikkerhed så stor, at der ikke foreligger et forsvarligt grundlag for at stille forslag om ændring af vedtægtens bestemmelse om advokaters ansvarsforsikring mv. Advokatrådet har derfor besluttet at indstille arbejdet med en kollektiv, tvungen forsikringsordning.

Advokatrådet vil herefter overveje, hvilke initiativer der eventuelt bør tages i forhold til Erstatningsfonden, herunder om det vil være relevant og hensigtsmæssigt på et tidspunkt at genoptage indbetalingerne til fonden. Advokatrådet vil naturligvis informere nærmere, når disse overvejelser er afsluttet.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Arbejdet med en kollektiv forsikringsordning er indstillet.aspx - d. 22-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.