Advokatrådets rolle i Schlüter-sagen

Print Print
20-09-2018

I kølvandet på den seneste tids omtale i Berlingske af Advokatrådets tilsynsmæssige indsats i Schlüter-sagen kan der være anledning til at klarlægge nogle forhold i forbindelse med Advokatrådets rolle i sagen.

Advokatrådet fører tilsyn med advokater og advokatvirksomheder, men ikke med andre virksomheder.  I Schlüter-sagen var selskabet Registrering Danmark derfor ikke omfattet af tilsynet, da selskabet ikke var en advokatvirksomhed, men derimod en virksomhed, som blandt andet arbejdede med at registrere, hvem der havde ydet arbejde i forbindelse med en film og dermed var berettiget til honorar.

En sådan virksomhed, som drives adskilt fra advokatvirksomheden, er ikke omfattet af Advokatrådets tilsyn, hvilket eksempelvis også vil være tilfældet, hvis en advokat driver fritidslandbrug ved siden af sin advokatvirksomhed, hvor det heller ikke er Advokatrådets opgave via det udgående tilsyn at påse, om advokaten i den egenskab lever op til de regler, der gælder for fritidslandbrug.

Viser det sig imidlertid, at en advokat er involveret i strafbart forhold i sin anden virksomhed, så reagerer Advokatrådet i forhold til advokaten. Det skete også i Schlüter-sagen. Advokatrådet blev inddraget i sagen af Producentforeningen samtidig med, at foreningen indgav politianmeldelse. Samme dag, som Producentforeningen underrettede Advokatrådet om resultatet af den revisorundersøgelse, som foreningen havde fået gennemført, kontaktede Advokatrådet advokatfirmaet og bad om et møde, som straks derefter blev afholdt hos Advokatrådet med deltagelse af Advokatfirmaet Johan Schlüters managing partner og et bestyrelsesmedlem. Mødet blev fulgt op af en anmodning fra Advokatrådet til Johan Schlüter om en redegørelse, ligesom Advokatrådet efterfølgende rejste flere disciplinærsager for Advokatnævnet.

Siden har Advokatrådet fulgt sagen tæt, men samtidig med respekt for det forhold, at det er politiet, der har de bedste redskaber til at efterforske en sag af denne karakter. Da der ud over politiets efterforskning og byrettens – og nu landsrettens – behandling tillige er gennemført såvel en revisor- som en advokatundersøgelse (på foranledning af Producentforeningen) tidligere i forløbet, er der heller ikke behov for, at også Advokatrådet nu anvender ressourcer på yderligere undersøgelser af hændelsesforløbet.

Advokatrådet har naturligvis lært af Schlüter-sagen, og rådet inddrager i videst muligt omfang erfaringerne fra sagen i sit fremtidige tilsyn med advokater og advokatvirksomheder, ligesom erfaringerne indgår i det arbejde med en revision af klientkontovedtægten, som rådet er i fuld gang med. Advokatrådet har blandt andet i lyset af Schlüter-sagen endvidere haft gode og konstruktive drøftelser med Justitsministeriet om, hvorledes redskaberne for tilsynet kan forbedres. Det har resulteret i et lovforslag med væsentligt forøgede muligheder for Advokatrådets gennemførelse af et effektivt tilsyn; et lovforslag som forventes fremsat for Folketinget i næste måned.