Advokatrådet skærper fokus på skatterådgivning

Print Print
22-03-2018

Der er stadig behov for skarpe initiativer og handling, når det gælder bekæmpelse af ulovlig skatteunddragelse.

På den baggrund har Skattelovrådet netop fremsat tre anbefalinger om skatterådgivning, der skal supplere de anbefalinger, som regeringen tog initiativ til for at styrke indsatsen mod ulovlig brug af skattely. Det var et arbejde, som Advokatrådet deltog i, og som mundede ud i en rapport i 2014 med en række anbefalinger.

Skattelovrådet anbefaler blandt andet, at anbefalingerne for grænseoverskridende skatterådgivning fra 2014 bør anvendes mere aktivt i skatterådgivning og formaliseres i form af et kodeks.

"Disse anbefalinger stemmer fint overens med De Advokatetiske Regler, som alle advokater skal overholde,” siger Peter Fogh, der er formand for Advokatrådet.

"Jeg vil gerne slå fast, at hvis en advokat ikke overholder anbefalingerne for grænseoverskridende skatterådgivning og medvirker til ulovlig skatteunddragelse, er det allerede sådan i dag, at det vil være en tilsidesættelse af god advokatskik, og advokaten vil blive sanktioneret af Advokatnævnet. Men for at aktivere anbefalingerne - som foreslået af Skattelovrådet - har jeg bedt Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg og Advokatrådets Skatteudvalg om at gennemgå Skattelovrådets udtalelse og herunder se nærmere på tanken om udarbejdelsen af et kodeks specifikt rettet mod advokaters skatterådgivning,”  uddyber han.

Advokater er i modsætning til andre skatterådgivere, for eksempel revisorer, underlagt både tilsyn og et disciplinært system, Advokatnævnet, som både kan idømme advokater bøder og i grovere tilfælde frakende dem advokatbeskikkelsen i forbindelse med deres rådgivning, herunder skatterådgivning.


Læs skatteministerens pressemeddelelse om skattelovrådets anbefalinger


Skattelovrådets anbefalinger

  • Nye initiativer bør afvente effekterne af iværksatte initiativer. Det gælder fx EU-Kommissionens forslag om Mandatory Disclosure, som vil medføre en obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om skatteforhold i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Af øvrige væsentlige initiativer kan fremhæves internationale aftaler om udveksling af informationer og afgørelser samt EU’s fjerde hvidvaskdirektiv.
  • Eksisterende instrumenter skal anvendes optimalt i indsatsen mod skattely. Skattemyndighederne bør overveje, om der er grundlag for i højere grad at rejse sager om strafferetligt medvirkensansvar eller erstatningsansvar over for skatterådgivere, herunder i forhold til udenlandske rådgivere, ved brug af instrumenter, som allerede er tilgængelige inden for gældende regulering og myndighedernes rammer i øvrigt. 
  • Tidligere fremsatte anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning bør anvendes mere aktivt i skatterådgivning og formaliseres i form af et kodeks.