Nyt system for familieretlige sager

Print Print
22-06-2017

 

Børne- og socialminister Mai Mercado har netop foreslået en ny model for det familieretlige system, som i mange år har været kritiseret for at være usammenhængende, trægt og konfliktoptrappende. Den nye model, der består af den nye myndighed Familieretshuset, der skal løse de simpleste sager, og domstolene – ‘familieretten’, der skal håndtere de komplekse og konfliktfyldte sager – skal ifølge ministeren sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus.
Advokatrådet, der af retssikkerhedsmæssige grunde har været stærk fortaler for et enstrenget system med en familieretsdomstol, hilser initiativet velkomment og hæfter sig ved det positive i, at det i det nye system er domstolene, der behandler de komplekse sager og som fungerer som anke- og klageinstans i forhold til Familieretshusets afgørelser.

Læs mere om forslaget her