Advokatens pligt til at dokumentere tidsforbrug

Print Print
24-08-2017

 

Advokatrådet gør opmærksom på, at Advokatnævnet ved kendelse af 23. juni 2017 har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en advokat er forpligtet til at kunne dokumentere det tidsforbrug, som er afregnet over for klienten.
Advokaten havde i de fremsendte fakturaer detaljeret gennemgået de foretagne sagsskridt og havde oplyst det samlede tidsforbrug, som faktureredes til en given timetakst for den aktuelle periode. Klienten (klager) havde flere gange efterspurgt en specifikation af tidsforbruget og havde anført som et af flere klagepunkter, at advokaten ikke havde dokumenteret sit tidsforbrug.
Hertil udtalte Advokatnævnet, at “Der stilles i praksis ikke krav om, at en advokat skal føre et egentligt time/sagsregnskab, men advokaten skal kunne redegøre for dato, sagsbehandler, tidsforbrug og sagsekspeditioner og skal på forlangende udarbejde en specifikation herfor, så klienten kan vurdere advokatens afregning.”
På trods af en ‘forholdsvis fyldig opregning af sagsekspeditionerne’ fandt Advokatnævnet, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ‘ikke at have sendt [klienten] fyldestgørende specifikation af tidsforbruget, da han bad om det’. Advokaten blev pålagt en bøde på 10.000 kr. Det vides ikke, om afgørelsen er indbragt for retten.