Advokatsamfundet medvirker aktivt til øget retssikkerhed på miljø- og fødevareområdet

Print Print
14-12-2017


I 2015 nedsatte den daværende miljøminister et ekspertpanel, der skulle foreslå forenklinger af lovgivningen på miljø- og fødevareområdet. Der var på daværende tidspunkt i alt 2.400 gældende love og bekendtgørelser på området.

Advokatsamfundet indstillede advokat Håkun Djurhuus, Bech-Bruun, og senere også advokat Flemming Elbæk, Advokatfirmaet Haugaard-Braad, til ekspertpanelet, der også talte tre professorer i miljøret og kommitteret hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller (formand).

Grundlaget for ekspertpanelets arbejde var et ”Lovkompas” udarbejdet af embedsmænd hos Miljøministeriets departement.

Advokatsamfundets tilgang til disse problemstillinger har været, at regelforenkling på et kompliceret retsområde vil indebære forøget retssikkerhed.

Efter 14 møder i ekspertpanelet offentliggjorde Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i tirsdags ved et velbesøgt offentligt møde ekspertpanelets rapport. Resultatet af ekspertpanelets anbefalinger er, at 95 hovedlove på navnlig miljøområdet reduceres til 43 love. En af de mest vidtgående anbefalinger er, at ministeriet først bør prioritere udarbejdelsen af en tværgående miljøforvaltningslov, der samler alle procesregler om klageadgang, opsættende virkning m.v. i en lov for området. Dette vil øge overskueligheden for både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

I overensstemmelse med ekspertpanelets kommissorium har ekspertpanelet, som det første lovforberedende udvalg, i rapporten foretaget en samlet retlig vurdering af begrebet ”overimplementering” og fastslået, at implementering via bekendtgørelser, der går videre end direktivet kræver, forudsætter et klart og entydigt mandat fra Folketinget herom, hvilket typisk vil skulle indarbejdes i forarbejderne.

Udvalgets arbejde er allerede blevet rost af blandt andet Friluftsrådet, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer. Udvalgets rapport sættes nu i høring indtil februar måned.

Gennemføres blot halvdelen af udvalgets anbefalinger, vil der på miljøområdet blive tale om den største lovreform i 26 år.