Advokatrådet støtter et familieretligt system, hvor domstolene spiller central rolle

Print Print
26-10-2017


Børne- og socialminister Mai Mercado foreslog den 20. juni en ny model for det familieretlige system, som har været kritiseret for at være usammenhængende, trægt og konfliktoptrappende. Den nye model består af et familieretshus, der skal løse de simpleste sager, samt en domstol - ”familieretten” - der skal håndtere de komplekse og konfliktfyldte sager. Denne model skal ifølge ministeren sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus. Forslaget er i øjeblikket til forhandling i Folketinget.

I et debatindlæg og i en artikel i Kristeligt Dagblad fra 23. oktober redegjorde juristerne i Statsforvaltningerne for, hvordan regeringens forlag efter deres opfattelse vil medføre en række ulemper for borgerne - herunder forværrede muligheder for samarbejde og harmoni mellem skilsmisseforældre. Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, og formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, har i samme avis erklæret sig uenig med juristerne og udtrykt støtte til regeringens forslag. De henviser blandt andet til, at konfliktniveauet i nogle sager er så højt, at det er nødvendigt at trække en streg i sandet, sådan at forældrene ikke går over i en anden myndighed og slås videre. Dommerforeningens formand og formanden for Danske Familieretsadvokater understreger, at domstolene ofte løser deres sager på andre måder end ved domme - herunder med retsmægling.

Advokatrådet er af retssikkerhedsmæssige grunde stærk fortaler for et enstrenget system med en familieretsdomstol, og hilser derfor fortsat regeringens forslag velkomment. Rådet hæfter sig blandt andet ved det positive i, at de mest konfliktfyldte sager i det nye system sendes direkte til domstolene, som også skal fungere som anke- og klageinstans i de øvrige sager, og at der lægges op til en god og mere moderne konflikthåndtering.

Læs mere om forslaget her