Advokatsamfundets vidensdatabase

Print Print
03-03-2016

 

Husk at Advokatsamfundets Vidensdatabase løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!

Kendelse af 6. november 2015 (sagsnr. 2015-1471): Et potentielt stort modkrav gjorde en konkursbegæring uberettiget
En investor havde et krav mod et selskab i form af sagsomkostninger fastsat ved dom. Der kunne dermed ikke være tvivl om fordringens klarhed, men da selskabet havde et potentielt modkrav mod investoren, der væsentligt oversteg konkursfordringen, var det uberettiget at indgive konkursbegæringen.

Læs kendelsen her


Kendelse af 16. december 2015 (sagsnr. 2015-3364): Således som opdraget var afgrænset, var der ikke interessekonflikt
En fond, der ejede en række selskaber, indgik i 2010 en aftale om incitamentsaflønning af ledelsen i et af datterselskaberne. Advokat A, der var formand for datterselskabet, var tillige en del af fondsbestyrelsen. Et medlem af fondsbestyrelsen orienterede Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed om incitamentsprogrammet, og i en agterskrivelse fra maj 2015 meddelte Erhvervsstyrelsen, at incitamentsprogrammet måtte anses for ugyldigt. Fondsbestyrelsen havde anmodet advokat B om at bistå sig i forbindelse med Erhvervsstyrelsens behandling af sagen, og flertallet i bestyrelsen var af den opfattelse, at incitamentsprogrammet var gyldigt og dermed bindende. I forbindelse med, at advokat A skulle udtræde af det advokatfirma, hvor han havde været partner, opstod der en tvist med advokatfirmaet om, hvorvidt incitamentsprogrammet vedrørte advokatfirmaet eller ej, og advokat B bistod advokat A i denne del af sagen. Det var for advokat B’s rådgivning af advokat A uden betydning, om incitamentsprogrammet måtte anses for gyldigt eller ej. Således som opdraget var afgrænset, var der ikke interessemodsætninger mellem flertallet i fondsbestyrelsen og advokat A, og advokat B havde således ikke befundet sig i en interessekonflikt.

Læs kendelsen her

Kendelse af 26. juni 2015 (sagsnr. 2015-652): Genbrug af ‘pistolklausul' i ejeraftale
En advokat bistod i 2008 anpartshavere og partnere i Selskab Z Holding med konciperingen af en anpartshaveroverenskomst. Der var tidligere i forbindelse med stiftelsen af Selskab Z Holding udarbejdet en anpartshaveroverenskomst. Selskabet havde på daværende tidspunkt andre ejere, og anpartshaveroverenskomsten blev konciperet af en advokat fra et andet kontor end indklagede. Denne overenskomst indeholdt en såkaldt ”pistolklausul”, som anpartshaverne ønskede videreført i 2008 anpartshaveroverenskomsten. I 2014 opstod der en tvist mellem anpartshaverne, og indklagede bistod de tre anpartshavere mod den fjerde. Indklagede gjorde over for Advokatnævnet gældende, at tvisten alene vedrørte forståelsen af ”pistolklausulen”, som han ikke havde konciperet, hvorfor der ikke var noget til hinder for partsrepræsentationen. Advokatnævnet fandt, at selv om ”pistolklausulen” var videreført uden væsentlige ændringer, ændrede dette ikke ved, at når en advokat har bistået parter med stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, må advokaten ikke efterfølgende bistå en af parterne, hvis forholdet kan have betydning for den anden part. Advokaten befandt sig således i en interessekonflikt og blev pålagt en bøde på 10.000 kr.

Læs kendelsen her

Læs mere om advokatetik og Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase