Foretræde for Integrationsudvalget vedrørende Flygtningenævnet

Print Print
03-11-2016

 

Advokatrådet har 10. november 2016 fået foretræde for Folketingets Integrationsudvalg med henblik på at drøfte sammensætningen af Flygtningenævnet. Baggrunden er, at et verserende lovforslag om ændring af Flygtningenævnets sammensætning blev fremsat 5. oktober og førstebehandlet 11. oktober.
Lovforslaget lægger op til, at de medlemmer af Flygtningenævnet, som efter den gældende ordning er indstillet af Dansk Flygtningehjælp, og de medlemmer, som gør tjeneste i Udenrigsministeriets departement, ikke længere skal være medlemmer af Flygtningenævnet.
Ifølge Advokatrådet giver dette anledning til en række betænkeligheder. Det gælder navnlig den store faglighed og viden på området, som vil forsvinde. Advokatrådet har derfor ved flere lejligheder, blandt andet i sit høringssvar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende lovforslaget, opfordret til, at den nuværende sammensætning af Flygtningenævnet fastholdes. Denne opfordring er dog ikke blevet fulgt. Som alternativ løsning har Advokatrådet peget på, at eksempelvis Dansk Folkeoplysnings Samråd, der er en paraplyorganisation for 36 folkeoplysende organisationer, og som blandt andet er tillagt beføjelse til at indstille offentlighedsrepræsentanter til Dommerudnævnelsesrådet, kunne blive indstillingsberettiget i stedet for Dansk Flygtningehjælp.
Advokatrådet har derfor 12. oktober anmodet om foretræde for Integrationsudvalget med henblik på at uddybe sine synspunkter

Læs Advokatrådets høringssvar til lovforslaget vedrørende sammensætningen af Flygtningenævnet