Advokatrådets høringssvar: Uafhængighed i Flygtningenævnet er helt centralt

Print Print
22-09-2016

 

“Det må give anledning til betænkeligheder, at de medlemmer, som efter den gældende ordning er indstillet af Dansk Flygtningehjælp, og de medlemmer, som gør tjeneste i Udenrigsministeriets departement, ifølge forslaget ikke længere skal være medlemmer af Flygtningenævnet.”
Det fremgår af et høringssvar, som Advokatrådet har afgivet vedrørende forslag til ændring i Udlændingeloven.
I høringssvaret understreger Advokatrådet, at Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, hvis opgave det er at træffe endelig afgørelse i ofte komplicerede sager af meget indgribende karakter. Både de af Advokatrådet og af Dansk Flygtningehjælp indstillede medlemmer er i deres funktion som nævnsmedlemmer 100 procent uafhængige og ikke undergivet nogen form for instruktionsbeføjelse fra de respektive indstillende organisationer. De pågældende er ikke ansat i eller på anden måde repræsentanter for de indstillende organisationer. 
Denne uafhængighed er efter Advokatrådets opfattelse en naturlig modvægt over for de medlemmer, som er udpeget af Integrationsministeriet, og disse medlemmers baggrund bidrager sammen med dommerne til at forstærke et samlet indtryk af Flygtningenævnet som en uafhængig instans.
Advokatrådet bemærker desuden, at lovforslaget vil indebære, at Flygtningenævnet fremover kun sammensættes af tre medlemmer, når der træffes afgørelser. 
“Alt andet lige vil sikkerheden for en korrekt afgørelse være højere, jo flere medlemmer der har været med til at træffe afgørelsen,” fremgår det af høringssvaret.

Læs høringssvaret her.