Ny énstrenget struktur på det familieretlige område

Print Print
03-11-2016

 

Social- og Indenrigsministeriet har nedsat en hurtigarbejdende embedsmandsgruppe, som allerede i starten af 2017 skal komme med et oplæg til et énstrenget familieretligt system, frem for det nu delte system med statsforvaltningen til de administrative afgørelser og domstolene til de egentlige tvister.
Ideen er at samle alle sager i én enhed for at gøre processen mere logisk og overskuelig for borgerne, mindske antallet af sagsbehandlingsskridt og dermed forkorte sagsbehandlingstiderne.
Umiddelbart kan ideen måske synes god, men der er meget store retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at overlade alle familieretlige sager, herunder nuværende retssager og skifteretssager, til en administrativ myndighed som for eksempel den nuværende statsforvaltning. Det er Advokatrådets opfattelse, at hvis familiernes retssikkerhed skal bevares, bør sagerne fortsat kunne afgøres af en domstol – gerne med familieret som speciale – idet domstolenes uafhængighed, forudsigelighed og gennemsigtighed i processen er meget vigtig.
Advokatsamfundet følger arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe tæt sammen med Danske Familieadvokater og Danske Advokater.