Advokatrådet ikke inddraget i samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager

Print Print
26-05-2016

 

Fredag 13. maj 2016 deltog formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, og advokat Pernille Ekman, Advokatsamfundets sekretariat, i et møde i Domstolsstyrelsen om digitalisering af hovedforhandlinger i straffesager. Landsforeningen af forsvarsadvokater deltog også i mødet.
Baggrunden for mødet var, at Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet netop har indgået en bindende samarbejdsaftale om at øge omfanget af digitale hovedforhandlinger i straffesager. En aftale, der er indgået uden inddragelse af Advokatrådet, trods det forhold, at anklagemyndigheden ved flere lejligheder har lovet at inddrage Advokatrådet i processen.
Aftalen, der indeholder en række retningslinjer, som skal følges af anklagemyndigheden og domstolene, betyder navnlig, at anklagemyndigheden – i sager der behandles ved byretterne – fremover afleverer sagsmaterialet digitalt til retten, forsvareren og evt. bistandsadvokat i stedet for papir-genparter. Aftalen omfatter (men er ikke begrænset til) nævningesager, større sager om økonomisk kriminalitet og andre sager med omfattende bevismateriale, sager om røveri, sager om vold, sædelighedssager mod mindreårige og børnepornosager. Aftalen er allerede trådt i kraft for de store sager (med virkning fra 1. maj 2016), mens den træder i kraft 1. november 2016 for alle øvrige sager, der indleveres til retten efter det tidspunkt.
Advokatrådet fremhævede på mødet det meget uheldige i, at forsvarerne ikke er blevet inddraget i samarbejdet, idet der foreligger en række uafklarede og ikke uvæsentlige problemstillinger i forhold til udlevering af digitalt sagsmateriale til forsvarerne, herunder i større sagskomplekser og arrestantsager, som det er nødvendigt at tage stilling til. Derudover er der såvel tekniske, som persondatasikkerhedsmæssige udfordringer, der skal afklares.
Endvidere har Højesteret for nylig afsagt en kendelse (af 6. april 2016) om anklagemyndighedens forpligtelse til at udlevere fysiske sagsakter til forsvareren, som den ovennævnte aftale ikke tager højde for. Højesteret fandt i den pågældende sag, at anklagemyndigheden var forpligtet til at udlevere kopi af sagsakterne i papirformat til forsvareren under henvisning til, at det ikke konkret var påvist, at det var forbundet med en sådan ulempe for anklagemyndigheden at kopiere sagsakterne, at udgangspunktet efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3 kunne fraviges. Rigsadvokaten bemærkede på mødet, at de også har taget kendelsen til efterretning, herunder kommunikeret den ud til de enkelte politikredse.
Domstolsstyrelsen og anklagemyndigheden noterede sig Advokatrådets bemærkninger til aftalen, herunder konkrete forsvarer-udfordringer, der ses forbundet med den foreliggende samarbejdsaftale, og som der skal arbejdes videre med. De tilkendegav samtidig, at der snarest vil blive udsendt en overordnet skrivelse om samarbejdsaftalen med nyttige tekniske vejledninger mv. Så snart denne modtages, vil Advokatsamfundet sørge for, at den kommunikeres ud til alle medlemmer via nyhedsbrevet.
Advokatrådet vil fortsat have løbende og stor fokus på digitaliseringsaftalen og den videre proces. Et nyt møde med Domstolsstyrelsen og anklagemyndigheden er aftalt til afholdelse efter sommerferien.