Bedre uddannelse og rådgivning af forsvarere

Print Print
28-11-2016

 

Forsvaret i kriminalsager i Grønland varetages dels af advokater, dels af autoriserede forsvarere, der som altovervejende hovedregel ikke er jurister, men som efter at have gennemgået en kortere uddannelse har forsvarerhvervet som bibeskæftigelse.
Arbejdsgruppen har i forbindelse med sine møder med interessenter oplevet kritik af de autoriserede forsvareres faglige niveau og de rammer, som de autoriserede forsvarere arbejder under. Der er i den forbindelse peget på en række faktorer, herunder den manglende landsforsvarer, manglende økonomiske ressourcer til uddannelsen, den vanskeligt tilgængelige lovgivning og retspraksis og det faktum, at forsvarerhvervet kun er en bibeskæftigelse. Endvidere har flere interessenter peget på, at der mangler et effektivt tilsyn med de autoriserede forsvarere.
En række interessenter har på baggrund heraf anført, at det må anses for tvivlsomt, om den grønlandske kriminalproces i dag opfylder de menneskeretlige krav om et effektivt forsvar og princippet om ‘equality of arms’ – det vil sige processuel ligestilling af forsvarer og anklager.
Advokatrådet anbefaler blandt andet, at der sker en professionalisering af forsvarerhvervet, således at dette ikke længere er de pågældendes bibeskæftigelse, men om muligt fuldtidsbeskæftigelse.

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (dansk)

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (grønlandsk)