Skatteudvalget fremsætter forslag til kommissorium for et Skattelovråd

Print Print
17-03-2016

 

Et af ønskerne på Advokatrådets ønskeliste til det nye Folketing i oktober 2015 var genetableringen af et Skattelovråd. Efterfølgende har Advokatrådets Skatteudvalg været i positiv dialog med skatteminister Karsten Lauritsen, hvilket blandt andet udmøntede sig i skatteministerens besøg hos Skatteudvalget 25. februar.
Som en opfølgning på mødet i Skatteudvalget har udvalgets formand, Kim Pedersen, rettet skriftlig henvendelse til skatteministeren med forslag til et kommissorium for et Skattelovråd. Forslaget fremsættes i håbet om, at skatteministeren vil tage positivt imod udkastet og lade sig inspirere til en kommende retssikkerhedspakke.

Læs Skatteudvalgets brev og kommissorium her