Møde med justitsministeren om forsvarersalærer

Print Print
08-09-2016

 

Formanden for Advokatrådet, Peter Fogh, medlem af Advokatrådet, Sysette Vinding Kruse, og generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen, havde 7. september 2016 et møde med justitsminister Søren Pind. Baggrunden for mødet var et ønske fra Advokatrådet om blandt andet at drøfte regeringens finanslovsforslag, hvorefter de vejledende takster for beskikkede forsvarer skal sættes ned.
Advokatrådet anfægtede på mødet de beregninger, som ligger til grund for finanslovsudspillet, herunder at dette ikke tager højde for det efterslæb i salærtaksterne, som er oparbejdet igennem adskillige år, ligesom rådet henledte ministerens opmærksomhed på behovet for mere generelt at se nærmere på det samlede ressourceforbrug i straffesager, herunder en særskilt vurdering af, om anklagemyndigheden kan skære sagerne bedre til. Ministeren noterede sig Advokatrådets synspunkter.
Endvidere havde Advokatrådet lejlighed til at præsentere rådets undersøgelse af omfanget af trusler mod især forsvarsadvokater og familieretsadvokater, ligesom Advokatrådet henstillede, at advokaterne bliver inddraget i videre omfang end hidtil, når der iværksættes foranstaltninger, som har direkte indflydelse på advokaters arbejdsvilkår, for eksempel i forbindelse med indførelse af forbuddet imod mobiltelefoner i fængslerne, digitalisering af behandlingen af straffesager med videre. Ministeren gav Advokatrådet tilsagn om at blive inddraget i videre omfang fremover.