Hæv kvaliteten af kredsretternes afgørelser

Print Print
28-11-2016

 

Et særkende ved det grønlandske retsvæsen er, at domstolene i 1. instans – kredsretterne – næsten udelukkende er lægmandsdomstole. Det vil sige, at kredsdommerne ikke er uddannet som domstolsjurister, ligesom de øvrige aktører i kredsretten som udgangspunkt heller ikke er jurister, altså anklager og forsvarer i kriminalsager og partsrepræsentanter i civile sager.

Under arbejdsgruppens møder med interessenterne har adskillige peget på, at der er en række dygtige kredsdommere, men at det generelle indtryk er, at det faglige niveau og sagsbehandlingstiderne ikke er tilfredsstillende i kredsretterne.
Som årsag hertil peges der blandt andet på vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificerede kredsdommerkandidater, manglende fagligt miljø, travlhed og personalemangel. I foråret 2016 var der for eksempel kun besat to kredsdommerstillinger ud af en normering på fem ved Sermersooq Kredsret. Samtidig var kun to kredsdommerkandidater i hele Grønland ved at gennemgå kredsdommeruddannelsen.
På den baggrund er der efter arbejdsgruppens opfattelse meget der taler for, at der bør ske en yderligere sammenlægning af retskredsene i Grønland, således at de nuværende fire retskredse i Grønland samles til én retskreds, og at kredsdommerne som udgangspunkt fysisk samles ét sted med mulighed for, at retten sættes andre steder i Grønland, når der afholdes retsmøder, som ikke kan afholdes for eksempel via videokonference.

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (dansk)

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (grønlandsk)