Højesterets dom vedrørende lang sagsbehandlingstid

Print Print
21-01-2016


Højesteret har ved dom af 16. december 2015 stadfæstet Advokatnævnets kendelse af 3. juli 2012, hvorefter en advokat var ikendt en bøde på 20.000 kr. for at have tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Den samlede sagsbehandlingstid ved Advokatnævnet var på ca. 22 måneder fra klagens modtagelse den 30. august 2010 til afsigelsen af kendelsen den 3. juli 2012. Højesteret lagde til grund, at der havde været en ikke ubetydelig periode uden aktivitet, der bl.a. skyldtes en midlertidig ophobning i nævnet af verserende sager som følge af personalemangel og reorganisering af arbejdet i nævnets sekretariat.

Efter en samlet bedømmelse og i betragtning af de hensyn, der begrunder reglerne om god advokatskik og sanktion ved tilsidesættelse, fandt Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13.

Højesteret fandt endvidere, at den samlede sagsbehandlingstid ved Advokatnævnet og domstolene ikke indebærer en krænkelse af artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Både byretten og landsretten havde tiltrådt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, men havde halveret bøden på grund af sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet.

Højesterets afgørelse vil snarest blive lagt på Advokatsamfundets Vidensdatabase