Højesterets dom vedrørende interessekonflikt

Print Print
21-01-2016


Højesteret har ved dom af 6. januar 2016 givet Advokatnævnet medhold i, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig at repræsentere en fond i en retssag anlagt mod fondens tidligere bestyrelsesmedlemmer. Dette, selvom en advokat fra samme advokatfirma tidligere havde repræsenteret fonden i forbindelse med, at Civilstyrelsen havde iværksat en undersøgelse af bl.a. bestyrelsesbeslutninger, der var begunstigende for de pågældende bestyrelsesmedlemmer.  Advokatnævnet afgørelse var truffet den 17. juli 2013 og stadfæstet af Østre Landsret den 29. januar 2015.

Højesteret lagde ligesom Advokatnævnet (dissens) vægt på, at kollegaen, der repræsenterede fonden, valgte at fortsætte sit opdrag for fonden efter, at han var blevet klar over, at der var modstrid mellem på den ene side fondens interesser og på den anden side de enkelte bestyrelsesmedlemmers interesser. Herved afskar han sig selv og sine kolleger i advokatfirmaet fra senere at repræsentere fonden imod bestyrelsesmedlemmerne personligt.

Advokatnævnet havde pålagt den indklagede advokat en bøde på 10.000 kr. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at pålægge den indklagede advokat en sanktion, idet der foreliggende spørgsmål om tilsidesættelse af god advokatskik ikke er udtrykkeligt reguleret i de advokatetiske regler og hidtil havde været uafklaret i praksis.

Højesterets afgørelse vil snarest blive lagt på Advokatsamfundets Vidensdatabase