Højesteret: ingen offentliggørelse af reserverede retsdage

Print Print
28-09-2016

 

Den 1. juli 2016 sendte Højesteret ‘Vejledning i udførelse af straffesager i Højesteret’ i høring.  Af vejledningen – der blandt andet beskriver sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret, sagsbehandlingstiden og forløbet af hovedforhandlingen – fremgår det, at hvis en forsvarer vil lade sig beskikke i en straffesag for Højesteret, må denne være indstillet på, at sagen normalt berammes inden for et tidsrum på tre måneder. Tidsrummet gælder fra modtagelsen og på retsdage, som Højesteret forud reserverer til behandlingen af straffesager eller andre hastende sager. Det fremgår endvidere, at Højesteret kun kan reservere forholdsvis få retsdage til sådanne sager, hvorfor det kan være nødvendigt, at “forsvareren tilpasser sin kalender”.
Advokatrådet anførte i den forbindelse i sit høringssvar 29. august 2016 til Højesteret, at de på forhånd reserverede retsdage som følge heraf bør offentliggøres minimim seks måneder før, eventuelt på Højesterets hjemmeside, så forsvarerne har mulighed for at planlægge andre retsmøder, møder med klienter med videre i den pågældende periode.
Ved brev af 27. september 2016 har Højesteret svaret, at det ikke er praktisk muligt at foretage en sådan offentliggørelse, da de reserverede datoer løbende ændrer sig.
Advokatrådet anser dette for kritisabelt og vil derfor have løbende fokus på eventuelle udfordringer, der måtte opstå for forsvarerne i den forbindelse.

Vejledningen kan læses på Højesterets hjemmeside