Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Print Print
08-12-2016


Torsdag 1. december 2016 havde Advokatrådets formand, Peter Fogh, og formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Petersen, foretræde for Folketingets Skatteudvalg for at uddybe Advokatrådets betænkeligheder ved lovforslaget om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (L 28).
Lovforslaget giver SKAT øgede kontrolbeføjelser i forhold til erhvervsdrivende i forbindelse med udbetaling af omkostningsgodtgørelse. Baggrunden er, at SKAT har en formodning om, at der efter de gældende regler sker snyd med udbetalingen af omkostningsgodtgørelse.
I medfør af lovforslaget vil SKAT kunne pålægge erhvervsdrivende - herunder advokater - at indsende oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af omkostningsgodtgørelse med mulighed for tvangsbøder, ligesom SKAT vil kunne foretage kontrolbesøg hos advokater for selv at hente oplysningerne.
Med lovforslaget sættes kernen i advokaters uafhængighed af statsmagten under et voldsomt pres, idet det er SKAT, der – i sin egenskab af modpart til en borger – uden retskendelse kan foretage kontrolbesøg hos en advokat og få oplysninger, som vedrører den konkrete sag mellem borgeren og SKAT. Dette kan endda ske, uden at der foreligger en konkret mistanke om misbrug af ordningen.
På mødet med Folketingets Skatteudvalg blev det understreget, at det i en moderne, demokratisk retsstat er af helt afgørende betydning, at borgerne har adgang til uhindret og fuldt ud fortrolig kommunikation med deres advokater. Tavshedspligten for advokater er begrundet i hensynet til det enkelte individs og den enkelte virksomheds retssikkerhed. Af denne grund er det også Advokatrådet – og ikke en offentlig myndighed – som fører tilsyn med, at advokatprofessionen overholder lovgivningen. Ordningen er etableret for at beskytte klienternes krav på fortrolighed og advokaternes uafhængighed af statsmagten.
Advokatrådet har på denne baggrund foreslået Folketingets Skatteudvalg, at SKAT – såfremt der er en formodning om, at der sker misbrug af reglerne om omkostningsgodtgørelse hos en eller flere advokater – i stedet retter henvendelse til Advokatrådet, som på baggrund af henvendelsen kan foretage tilsyn hos den - eller de - pågældende advokater. En lignende ordning kendes fra hvidvaskområdet, hvor det netop er Advokatrådet – og ikke en offentlig myndighed – som fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne om hvidvask og terrorfinansiering.
Såfremt SKAT har en konkret mistanke om, at der mellem en advokat og en godtgørelsesberettiget er indgået en aftale, som må betragtes som et strafbart forhold, bør forholdet i øvrigt anmeldes til politiet.      
Folketingets Skatteudvalg vil på baggrund af foretrædet rejse en række spørgsmål til skatteministeren.

Efter planen skal lovforslaget færdigbehandles i Folketinget i december med ikrafttræden 1. januar 2017.