De åbne grønlandske anstalter er blevet lukkede fængsler

Print Print
28-11-2016

 

Stik imod forudsætningerne i Retsvæsenskommissionens betænkning er der efter arbejdsgruppens opfattelse en klar tendens til, at de grønlandske anstalter mere og mere får karakter af lukkede fængsler med aflåste døre, pigtråd og meget begrænset kontakt med det omkringliggende samfund. Baggrunden for udviklingen synes at være de enkelte anstaltslederes ønsker om forbedret sikkerhed med videre i deres egen anstalt, blandt andet fordi der synes at være en tendens til et stadig mere ‘hårdt klientel’ i anstalterne.
Arbejdsgruppen er bekendt med, at Kriminalforsorgen i efteråret 2015 har udarbejdet et ‘Notat om standardregimet i åbne anstalter i Grønland’, som beskriver de fysiske og funktionelle rammer med videre, som der bør være i en åben anstalt i Grønland.
Arbejdsgruppen finder det særdeles betænkeligt, at de grønlandske anstalter i realiteten ikke er åbne, som det er forudsat i Retsvæsenskommissionens betænkning og i øvrigt i det grønlandske retssystem som sådant. Advokatrådets arbejdsgruppe anbefaler derfor, at Kriminalforsorgen hurtigst muligt gennemfører en ændring af regimet for anstalterne i Grønland i overensstemmelse med ‘Notat om standardregimet i åbne anstalter i Grønland’.

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (dansk)

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (grønlandsk)