Advokatnævnet: Ekspeditionsfejl begået af advokatens ansatte

Print Print
21-12-2016

 

Højesteret tog i 2014 (U 2015.60 H) stilling til, hvorvidt en advokats ekspeditionsfejl udgjorde en tilsidesættelse af god advokatskik. Højesteret (dissens) fandt, at advokaten, som havde overladt ekspeditionen til en erfaren sekretær, havde handlet culpøst ved ikke at sikre sig, at købesummen for en maskine, som hans klient havde købt i Irland, blev deponeret og alene frigivet til sælger efter advokatens accept. Men Højesteret fandt også, at advokaten efter en samlet vurdering ikke havde handlet i strid med god advokatskik.
Højesteret lagde blandt andet vægt på, at der var tale om en fejl i forbindelse med den praktiske ekspedition af en opgave af rutinemæssig karakter, at ekspeditionen var overladt til en erfaren sekretær, at sælger måtte antages at have handlet i strid med parternes aftale ved til klienten at oplyse en konto, som ikke var en deponeringskonto. Endelig blev der lagt vægt på, at advokaten, da fejlen blev opdaget, påtog sig ansvaret på en sådan måde, at klienten blev stillet i det væsentlige, som om beløbet var deponeret korrekt (dissens).
Advokatnævnet har siden Højesterets dom haft lejlighed til at tage stilling til en række sager, hvor advokaten har overladt ekspeditionen eller behandlingen af en sag til en ansat på kontoret eller til sin fuldmægtig.

Læs mere om rækkevidden af Højesterets dom og flere af Advokatnævnets nyere kendelser på området i det ny nummer af Advokaten.