Ny strategi for Advokatrådets afgivelse af høringssvar

Print Print
09-12-2015


Advokatrådet har vedtaget en ny strategi for afgivelse af høringssvar. Strategien, der indebærer en bedre udnyttelse af ressourcerne i Advokatsamfundet, herunder de mange frivillige kræfter, der trækkes på i forbindelse med afgivelse af høringssvar, trådte i kraft 1. december 2015.
En af de opgaver på det retssikkerhedsmæssige område, som Advokatrådet har prioriteret højt i mange år, er arbejdet med at afgive høringssvar vedrørende ministeriernes lovudkast, udkast til administrative forskrifter, herunder især bekendtgørelsesudkast, og udkast til EU-retsakter. Antallet af høringssvar har varieret over årene, men er i perioder nået op på i alt 500 høringssvar pr. år.
Arbejdet med at sikre høj lovkvalitet er vigtigt i et retssamfund, og fra vores omfattende netværk bestående af organisationer, offentlige myndigheder, forskere med videre ved vi, at Advokatrådets indsats bliver påskønnet og anerkendt. Ofte kan vi også selv konstatere, at vores høringssvar får indflydelse på lovgivningsprocessen. Der er derfor ingen tvivl om, at Advokatrådet fortsat skal gøre sig gældende som en vigtig høringspart.
Advokatrådet vurderer løbende organisationens ressourceanvendelse, herunder om der er områder, hvor tingene med fordel kan gøres mere effektive og med bedre anvendelse af ressourcerne. Selvom arbejdet med at afgive høringssvar i meget vidt omfang bygger på gode, kollegiale kræfter, idet høringsudkastene udarbejdes af en lang række medlemmer af Advokatrådets ekspertpanel, og således ikke lægger nævneværdigt beslag på ressourcerne i sekretariatet, har det været naturligt også at se nærmere på dette aktivitetsområde.
Advokatrådet har efter en nærmere undersøgelse og vurdering af området netop vedtaget en ny strategi for afgivelse af høringssvar, som trådte i kraft 1. december 2015. Strategien indebærer en optimering af ressourceanvendelsen i Advokatsamfundet, herunder de frivillige kræfter, der trækkes på i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Endvidere har strategien til formål at styrke koordineringen med andre organisationer, herunder især Danske Advokater, ligesom ændringen har til formål at styrke opfølgningen på de afgivne høringssvar.

Primært høringssvar på tre områder
På de tre områder, hvor Advokatrådet fortsat har fagudvalg, det vil sige Strafferetsudvalget, Procesretsudvalget og Skatteudvalget, vil strategien ikke have nogen indflydelse, idet der fortsat vil blive afgivet svar på alle modtagne høringer inden for disse områder. Derimod vil udgangspunktet efter strategien fremover være den, at der uden for udvalgenes fagområder ikke længere afgives høringssvar, medmindre det drejer sig om emner vedrørende advokatgerningen eller advokatreguleringen (for eksempel hvidvaskreglerne) eller lovgivningsinitiativer, som rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål om forholdet mellem staten og borgerne/virksomhederne. Et eksempel på sidstnævnte kunne være et lovudkast på miljørettens område, som indebærer ekspropriation, tvangsindgreb uden for strafferetsplejen eller øget adgang for myndighederne til informationsudveksling om borgerne. I disse tilfælde vil der blive afgivet høringssvar som hidtil.
På de områder, hvor der fremover er afgivet høringssvar, vil der systematisk blive gennemført en efterfølgende kontrol med, om Advokatrådets synspunkter er blevet hørt og er kommet til udtryk i ændringer. Er det ikke tilfældet, vil det blive vurderet, om der eksempelvis skal tages kontakt til det relevante udvalg i Folketinget med henblik på at skabe opmærksomhed omkring Advokatrådets synspunkter.
Den nye strategi indebærer naturligvis, at der fremover i mindre omfang vil være behov for at trække på Advokatrådets ekspertpanel og kun i de tilfælde, hvor der efter en intern screening i sekretariatet viser sig at være grundlag for at afgive høringssvar, vil eksperterne blive bedt om at lave et høringsudkast. Hvis man fra eksperternes eller fra andres side falder over et lovgivningsinitiativ, som ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bør kommenteres, hører vi i sekretariatet meget gerne herom.

Læs Advokatrådets strategi for afgivelse af høringssvar her.