Reglerne om Indskydergarantifondens dækning af indestående på klientbankkonti ændres

Print Print
27-01-2015

Erhvervs- og vækstministeren har 19. december 2014 fremsat et lovforslag, som bl.a. har til formål at gennemføre dele af EU-direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger. Lovforslaget lægger op til, at den nugældende ordning om, at Indskydergarantifonden fuldt ud dækker indskud, der indestår på advokaters klientkonti, ophæves, idet direktivet ikke giver mulighed for at opretholde en særlig dækning af klientmidler. Indeståender på klientbankkonti vil blive dækket på samme måde som andre bankindeståender, og det betyder, at der ydes dækning med op til 100.000 € pr. indskyder. Der ydes en udvidet dækning på op til 10 mio. € for beløb, der indestår som følge af transaktioner vedr. fast ejendom (privat bolig) i et år fra beløbet indsættes, samt en udvidet dækning op til 150.000 € for visse beløb med socialt sigte mv. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. klient og ikke pr. advokat/advokatselskab. Dette forudsætter, at advokatens klientbogholderi tilstrækkeligt klart identificerer indskyderen. Det forventes, at lovændringen træder i kraft 1. juni 2015.

Advokatsamfundet vil vende tilbage med yderligere oplysninger.

Lovforslaget findes her.